Servizos Sociais

O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Val do Dubra traballa activamente para mellorar a calidade de vida e a participación na sociedade de todas as persoas e grupos do municipio. As iniciativas desenvolvidas inciden especialmente nos cidadáns que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva.

Departamento de Servizos Sociais
Responsable do Departamento: Jacqueline Pombo Traba
Posto: Traballadora Social
1º Andar do Concello de Val do Dubra
Teléfono 981 889000
Horario de atención ao público:
Luns a Venres de 9.00 a 13.00 horas.

Os programas básicos de acción desenvolvidos polos Servizos Sociais do Concello son:

  • Programa de Orientación, Asesoramento e Información

Ten por obxecto informar á cidadanía sobre os distintos dereitos e recursos en materia de servicios sociais, así como orientar e asesorar ás persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é necesario, aos servizos sociais de atención especializada.

  • Programa de Axuda no Fogar

O servizo de Axuda a domicilio está dirixido a toda a poboación. Gozan de prioridade aquelas persoas que presenten disfuncións ou discapacidades que lles limiten a súa autonomía persoal e a súa capacidade de relación social, e que teñan dificultades para procurar o seu benestar físico, social e psicolóxico. A estas persoas préstanselles unha serie de atencións ou coidados de carácter persoal, psicosocial e educativo, doméstico e técnico, e proporcionnselles a posibilidade de continuar na súa contorna natural, mentres isto sexa posible e conveniente.

O devandito programa está regulado pola Ordenanza Municipal do Concello de Val do Dubra de Servizo de Axuda no Fogar e dos Prezos Públicos. Este servizo pódese complementar co programa de teleasistencia domiciliaria.

  • Programa de Emerxencia Social

Dende os Servizos Sociais detéctanse situacións de urxencia que requiren ser abordadas de xeito rápido e eficaz. Fundamentalmente situacións de escaseza de medios económicos que dificultan o normal desenvolvemento das persoas ou familias. Con este programa preténdese paliar e se é posible, correxir estes déficits.

  • Programa de Educación Familiar

O programa de educación familiar intervén en tres sectores moi importantes: o da familia e a escola, o dos adolescentes e o da muller. Trata de paliar nas familias as deficiencias presentadas e promover hábitos. Así mesmo, procura a prevención de futuras dificultades e a integración social dos seus membros a nivel profesional, escolar, etc.