Punto de Información Catastral (PIC)

 Normativa:

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2008, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproba o réxime de funcionamento da Oficina Virtual do Catastro e dos Puntos de Información Catastral

Servizos que ofrece o Punto de Información Catastral (PIC):

  • Servizo de consulta libre e certificación de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.

  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

Requisitos:

Para a consulta e certificación de datos catastrais non protexidos que consten na Base de Datos Nacional do Catastro o acceso é libre.

Para a consulta de datos catastrais protexidos dos bens inmobles será condición única ser o/a titular catastral do inmoble, persoa autorizada por el/ela ou ser representante, sempre que se acredite a autorización ou representación coa que se actúa e se achegue o consentimento expreso, específico e por escrito deste/desta, debendo proceder á solicitude da información no modelo que estará á disposición dos/das interesados/as no PIC.

 

Documentación a presentar:

  • Acreditación da identidade. Documento Nacional de Identidade.
  • Nos supostos nos que se actúe como representante ou autorizado/a do/da titular catastral deberá achegar a correspondente documentación acreditativa:
    • Orixinal do documento acreditativo da representación ou da autorización, ou copia destes, previa exhibición dos documentos orixinais.
    • Copia do DNI do/da autorizante, xunto co escrito da autorización.

Tratándose de datos catastrais protexidos, a normativa sobre os Puntos de Información Catastral unicamente permite o acceso a estes servizos a quen figura inscrito no Catastro como titular catastral, ao/á seu/súa representante ou persoa autorizada por el.

Polo tanto, a falta de coincidencia entre o NIF de quen figure como titular catastral e o do/da solicitante, actúe por si ou por representación, determina que non poida ser atendida a solicitude, sendo nestes casos precisa a intervención da Xerencia do Catastro, á que o interesado debe desprazarse ou ben dirixir un escrito describindo a situación particular que impide o acceso aos datos catastrais protexidos e soicitando a corrección dos datos que se consideren erróneos.

Tampouco se poderán atender no Punto de Información Catastral as solicitudes das persoas que se amparen nalgún dos supostos de interese lexítimo e directo establecidos no artigo 53 do Texto Refundido da Lei do catastro inmobiliario.