Orzamentos

 

ESTADO DE GASTOS

 

Capítulo DENOMINACIÓN EUROS
OPERACIÓNS CORRENTES
1 Gastos de persoal 887.040,83
2 Gastos en bens correntes e servizos 1.104.560,00
3 Gastos financeiros 32.300,00
4 Transferencias correntes 34.700,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 2.058.600,83
OPERACIÓNS DE CAPITAL
6 Investimentos reais 564.399,17
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financeiros 0,00
9 Pasivos financeiros 157.000,00
TOTAL OPERACIONS CAPITAL 721.399,17
TOTAL ORZAMENTO GASTOS 2.780.000

 

ESTADO DE INGRESOS

 

Capítulo DENOMINACIÓN EUROS
OPERACIÓNS CORRENTES
1 Impostos directos 582.000,00
2 Impostos indirectos 20.000,00
3 Taxas e outros ingresos 273.890,92
4 Transferencias correntes 1.314.476,14
5 Ingresos patrimoniais 0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 2.190.367,06
OPERACIÓNS DE CAPITAL
6 Alleamento de investimentos reais 0,00
7 Transferencias de capital 293.259,68
8 Variación de activos financeiros 0,00
9 Variación de pasivos financeiros 296.373,26
TOTAL OPERACIÓNS CAPITAL 589.632,94
TOTAL ORZAMENTO INGRESOS 2.780.000