Lingua

O Servizo de Normalización Lingüística de Val do Dubra é unha unidade de traballo que resolve as necesidades do organismo ao que pertence, no relativo á lingua e aos modelos lingüísticos que deberá empregar para os seus documentos de traballo e para as súas relacións con outros organismos e cos
veciños/as. Do mesmo xeito que contribúe á extensión do uso da lingua.

Unha Administración moderna debe prestar atención á simplificación dos procedementos, á información ao veciño/a, pero tamén á lingua que se utiliza para relacionarse con eles. Unha Administración como a galega, que posúe unha lingua propia debe buscar que esta sexa a lingua normal de
comunicación a tódolos niveis.

A constitución dos Servizos de Normalización Lingüística na Administración Local é a forma
máis idónea para dar resposta a estas necesidades. O Servizo de Normalización Lingüística própón e planifica, pero a responsabilidade da normalización lingüística de cada Concello é algo que compete a tódolos membros dese Concello, fundamentalmente aos que teñen cargos de responsabilidade e de representación.

Neste momento histórico, acadouse unha certa normalidade no uso da lingua galega na Administración e estamos nunha etapa de asentamento e depuración da linguaxe administrativa galega.

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL), constitúe un instrumento indispensable nos procesos de recuperación e dinamización da lingua. Os seus obxectivos prioritarios son incrementar o coñecemento e mailo uso do galego, así como recobrar o prestixio da propia lingua, garantindo a súa presencia
en todos os ámbitos.

O labor do SNL desenvólvese en dúas vertentes, lingüística e dinamizadora, e en dous campos de actuación, a administración e o termo municipal. As súas accións céntranse fundamentalmente en:

ASPECTO LINGÜÍSTICO:

 • Tradución de textos e de documentos.
 • Corrección documental.
 • Deseño da documentación formal.
 • Resolución de consultas lingüísticas ou terminolóxicas.
 • Organización da capacitación lingüística do cadro de persoal.
 • Asesoramento lingüístico e toponímico.

ASPECTO SOCIOLINGÜÍSTICO:

 • Elaboración das propostas de dinamización, regulación dos usos e perfís lingüísticos.
 • Información sobre o status legal da lingua e sobre os criterios de regulación do seu uso.
 • Elaboración e seguimento da Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística.
 • Coordinación con outros servizos lingüísticos.
 • Proposta de actuacións de dinamización lingüística.

Organización

O servizo municipal de normalización lingüística ten que contar con persoal especializado que posúa unha boa formación lingüística e con coñecementos de planificación e dinamización lingüística.

O servizo lingüístico contará, asemade, coa dotación bibliográfica imprescindible para o exercicio das súas funcións, por mor da especificidade dos seus cometidos.

Quen pode solicitar os servizos do departamento de normalización lingüística?

Este departamento, á parte do seu labor interno, tamén lle presta os seus servizos a calquera persoa particular, empresa, asociación ou entidade que os demande tanto de asesoramento coma de tradución ou correción de textos e, mesmo de tramitación de subvencións para fomentar o uso social da lingua galega.

Cursos de Galego

Este departamento tramita cursos para adultos, certificados de lingua galega (CELGA), a través da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria.

Se desexades máis información contactade connosco na Casa do Concello no teléfono: 981889000 ou no enderezo electrónico: andrea.muino@valdodubra.gal

Este servizo conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística

servizonormalizacion_facebook_novasweb_page-0001