Escola Infantil Municipal de Val do Dubra

A escola infantil atenderá a todas as facetas relativas ao desenvolvemento afectivo, ao movemento e aos hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento das características físicas e sociais do entorno no que viven os nenos/as. A Escola infantil facilitará o desenvolvemento educativo do alumnado, garantindo a súa formación integral e contribuíndo ao pleno desenvolvemento da súa personalidade.

 • Enderezo: Rúa Corredoira, 64 – Bembibre 15873 Val do Dubra
 • Teléfono: 981 892 821
 • Correo electrónico: escola.infantil@valdodubra.gal
 • Correo directora: isabel.iglesias@valdodubra.gal
 • Educadora Familiar: carmen.noya@valdodubra.gal
 • Responsable municipal: Concellaría de Educación
 • Responsable técnico: Isabel Iglesias Arnejo, Directora.
 • Cadro de persoal:
  • Isabel Iglesias Arnejo, Directora e Mestra Especialista en Educación Infantil
  • Mari Bardanca Varela, Auxiliar de Apoio
  • Beatriz Barca Belenda, Auxiliar de Apoio
  • Lara Marisé Agra González, Técnico Superior de Educación Infantil
 • Horario da escola:
  • A Escola Infantil Municipal de Val do Dubra, prestará os seus servizos de luns a venres en horario de 7:00h a 19:00h. O seguinte horario entrará en vigor o 1 de setembro de 2024.
  • Horario verán: durante os meses de xullo e agosto o horario de EIM establecerase a xornada reducida de 7.30 a 15.30, podendo modificarse a distribución dos agrupamentos e sempre que a ratio o permita. Este horario entrará en vigor a partir do 1 de xullo de 2024.
 • Prazas. A Escola Infantil Municipal de Val do Dubra atende o 1.º Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 anos). Conta con 3 unidades e 41 prazas autorizadas distribuídas en:
  • Unha unidade: 0 – 1 anos. 8 prazas
  • Unha unidade: 1 – 2 anos. 13 prazas
  • Unha unidade: 2 – 3 anos. 20 prazas
 • Servizos Xerais da EIM:
  • Servizo de cociña: O Centro non conta co servizo de catering nin co persoal de cociña que elabore a comida, pero si que ten cociña propia e polo tanto servizo de cociña, entendendo por tal a prestación consistente na achega dos medios persoais e materiais necesarios para a adecuada manipulación e administración dos alimentos que traen as persoas usuarias (horarios e normativa nas Normas de Funcionamento da Escola Infantil)
  • Servizo de horario ampliado: Segundo o art. 26.3 do Decreto 329/2005 enténdese por horario amplo, a atención aos nenos/as por parte do centro polo menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que o/a neno/a prolongue a súa estancia no centro máis de 8 horas diarias, excepto en circunstancias excepcionais, que deberán en todo caso xustificarse e aceptadas pola comisión de baremación.
  • Actividades Complementarias e Extraescolares: A Escola Infantil Municipal réxese para a súa labor educativa a través dos seguintes documentos:
   • Proxecto Educativo do Centro (PEC)
   • Programación Xeral Anual (PXA)
   • Programación de Aula.

Algunha das actividades realizadas na escola son as seguintes:

 • Saídas didácticas: O CPI de Bembibre, Auditorio Municipal, inmediacións do Centro
 • Festas: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, Fin de curso…
 • Celebracións: Día da Paz, Día do Neno/a, Día do Libro, etc.
 • Tipos de xornada lectiva:
  • Xornada completa: asistencia da nena ou neno á Escola superior a catro horas diarias ata un máximo de oito horas.
  • Media xornada: aquela na que a nena ou neno permanece na Escola un máximo de 4 horas, ben durante a xornada de mañá ou ben durante a xornada de tarde.
  • Xornada rotatoria: excepcionalmente poderá existir xornada rotatoria cando a necesidade sea xustificada e valorada pola Comisión de baremación.
 • Normativa. A EIM de Val do Dubra rexerase pola seguinte normativa:

O prazo para solicitar a reserva de praza de novo ingreso é do 1 ao 15 de abril.

O prazo para solicitar a renovación de praza é do 1 ao 15 de abril.

O prazo para a realizar matrícula é do 2 ao 16 de maio.

O prazo para comunicar a baixa na EIM deberá facerse coa maior brevidade.

IMPRESO DE SOLICITUDE PRAZA (en galego)

IMPRESO DE SOLICITUDE PRAZA (en castellano)

 • Pagamentos.

FICHA DOMICILIACIÓN BANCARIA (en galego)

FICHA DOMICILIACIÓN BANCARIA (en castellano)