BASES SELECCION PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL GALAEUROPA

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS NON LABORAIS A TRAVÉS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL (GALEUROPA), PROMOVIDO POLO CONCELLO DE NEGREIRA EN COLABORACIÓN CO CONCELLO DE VAL DO DUBRA

Galeuropa é un programa de mobilidade transnacional xuvenil subvencionado pola Consellería de Política Social para a realización de prácticas formativas non laborais en entidades/empresas públicas ou privadas en países Europeos, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, destinado a mozos/as que teñan cumpridos os 18 anos e estean inscritos/as no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A mocidade participante poderá realizar prácticas formativas non remuneradas de entre 2 e 3 meses meses en empresas de Reino Unido cunha duración mínima de 100 horas mensuais, correndo a cargo do programa os custos derivados da viaxe, o aloxamento e manutención, así como os seguros de responsabilidade civil, accidentes é médico no caso de que a persoa participante non teña dereito á tarxeta sanitaria europea. Ademáis contará con apoio lingüístico cunha duración de entre 10 e 70 horas certificadas, e con apoio sociolaboral cunha duración de 50 horas repartidas en 30 horas ó inicio do programa e 20 horas á volta dos participantes.

A finalidade do programa de mobilidade transnacional xuvenil é reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais da mocidade non ocupada e non integrada nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación e á adquisición de experiencia profesional necesaria para a súa incorporación ao mercado de traballo, ao tempo que se apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros. Así tamén a aqueles xóvenes que remataron a súa formación regrada e que desexen optar a esta convocatoria.

PRIMEIRA. OBXECTO

Estas bases teñen como obxecto rexer o proceso de selección de 6 candidatos/as para a realización de prácticas formativas non laborais non remuneradas dentro do programa Galeuropa, programa de mobilidade transnacional xuvenil da Consellería de Política Social promovido polo Concello de Negreira en colaboración co Concello de Val do Dubra, garantindo os principios de publicidade e concurrencia competitiva no proceso de selección das persoas participantes conforme ao artigo 30 da orde do 26 de abril de 2019 da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) dirixido as persoas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil con cargo ao programa operativo de emprego xuvenil (DOG nº 81 do 29 de abril de 2019).

No caso de que o número de solicitantes sexa inferior ou igual ao número de prazas de prácticas ofertadas e sempre que os aspirantes cumpran os requisitos para realizar as prácticas, non será necesario realizar proceso de selección, xa que quedarán automaticamente seleccionados, no caso de existir máis candidatos que o número de prazas ofertadas comezarase o proceso de selección.

SEGUNDA. CONDICIONS DOS E DAS ASPIRANTES

1. Ser español/a ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado en que en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún estado en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España cando sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

2. Ter cumpridos os 18 anos no momento de solicitar a inscrición no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

3. Deberán estar inscritos/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (SNGX) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia o día en que presenten a solicitude de concesión da subvención.

4. Ademais dos requisitos anteriores, en coherencia coa citada Lei 18/2014 deberán cumprir os seguintes:

a) Non ter traballado no día natural anterior ao momento de recibir a actuación.

b) Non ter recibido accións educativas no día natural anterior ao momento de recibir a actuación.

c) Non ter recibido accións formativas no día natural anterior ao momento de recibir a actuación

d) Non poderán participar nas mobilidades as persoas que resultasen beneficiarias en convocatorias anteriores do programa Galeuropa.

No suposto de que a persoa interesada en inscribirse no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil tivese finalizada a súa participación no sistema educativo, considerarase que o requisito da letra b) queda suxeito a non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores.

Estes requisitos, agás o de idade, deberán manterse no momento da selección das persoas que participarán nas mobilidades.

TERCEIRA. INSCRICIÓNS

As persoas interesadas deberán rexistrar a solicitude de modelo de inscrición destas bases nos rexistros dos concellos participantes xunto coa copia da seguinte documentación:

– Copia NIF/NIE

– Copia da tarxeta da Seguridade Social

– Curriculum vitae modelo europeo e xustificantes dos méritos alegados

– Xustificante de estar inscrito/a no rexistro nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia.

– Copia certificado de recoñecemento da discapacidade (de ser o caso)

– Xustificante de ser vítima de violencia de xénero (no seu caso).

– Informe médico.

O prazo de inscrición comeza o día 23 de Xullo rematará o 6 de agosto de 2019 a contar dende o día seguinte ó da publicación destas bases por parte do Concello promotor.

CUARTA. COMISIÓN DE SELECCIÓN

A comisión seleccionadora estará composta por:

– Presidente: Sonia Ponte Esturao. Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Negreira. Coordinadora do Programa Galeuropa 2019.

-Vogal: Ana Lucía Calviño Canedo. Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Val do Dubra. Coordinadora do Programa Galeuropa 2019.

– Secretaria Sonia Nieto López, Orientadora Laboral do Concello de Negreira. Colaboradora do Programa Galeuropa 2019.

O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, todas as dúbidas e propostas que se produzan para a aplicación das normas contidas nestas bases, e estará facultado para resolver as cuestións que poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias para garantir a debida orde nas mesmas

QUINTA. PROCESO DE SELECCIÓN

No caso de que na data de peche do prazo xeral de solicitude, o número de candidatos/as presentados que cumpran os requisitos de acceso sexa superior ao número de prazas dispoñibles para prácticas laborais, o tribunal procederá ao desenvolvemento das dúas fases do proceso de selección que se determinan nestas bases.

O tribunal comprobará o cumprimento dos requisitos de acceso dos e das candidatos/as presentados ata esa data. Si o número de candidaturas é igual ou inferior ao número de prazas dispoñibles para prácticas laborais, quedarán automaticamente seleccionados tódolos/as candidatos/as presentados/as facendo constar na acta a puntuación obtida na baremación de méritos e non tendo obriga de realizar a proba escrita.

O proceso selectivo deberá seguir as seguintes normas segundo o artigo 36 da orde do 26 de abril de 2019 da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao programa operativo de emprego xuvenil.

 1. Establecerase unha puntuación máxima de 9.6 puntos.

 2. Valoraranse só as solicitudes daqueles mozos e mozas que non participasen, a modo solicitudes, xa que a admisión en programas de anos anteriores de Galeuropa non se contempla, e non se admite.

 3. Criterios de valoración

 1. Mulleres vítimas de violencia de xénero ou persoas solicitantes cuxas proxenitoras a sufrisen, sempre que a acreditación das ditas circunstancias fose emitida con anterioridade á data da presentación da solicitude: 2 puntos.

 2. Persoas con discapacidade: 2 puntos.

 3. Persoas en risco de exclusión social: 2 puntos.

 4. Antigüedade no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no Ámbito da Comunidade Autónoma, dende a data de inscrición no ficheiro ata a data en que remate o prazo de presentación de solicitudes de convocatoria de Galeuropa: ata 1.20 ptos., puntuando 0.10 por cada mes que leve inscrito.

 5. Valorarase a maior idade fronte a menor ata 1.40 puntos. (terase en conta a idade do día que finalice o prazo de presentación de solicitudes).

  1. Maiores de 28 anos: 1.40 puntos.

  2. De 26 a 27 anos: 1.20 puntos.

  3. De 24 a 25 anos: 1 puntos.

  4. De 22 a 23 anos: 0.80 puntos.

  5. De 20 a 21 anos: 0.60 puntos.

  6. De 18 a 19 anos: 0.40 puntos.

VI. Presentación do certificado de empadroamento dos Concellos de Negreira e Val do Dubra: 1 Punto.

DESEMPATES

– Puntuación máis alta obtida nos criterios do punto precedente na mesma orden na que están establecidos.

– Igualdade de xénero: prioridade ao xénero de menor representación no total de solicitantes

– Orde de entrada da solicitude.

SEXTA. ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

Adxudicaranse as prazas aos de maior puntuación ata cubrir o total das prazas dispoñibles. Deixando listaxe de suplentes para os casos de renuncia, incumprimento de obrigas, incapacidade sobrevida ou calquera outra causa que implique a perda da praza de prácticas laborais non remunerada adxudicada.

As resolucións publicaranse nos taboleiros dos Concellos de Negreira e Val do Dubra así coma na páxina do Concello de Negreira especificando a identidade das persoas seleccionadas para a realización das devanditas prácticas laborais.

Contra estas resolucións poderase interpoñer recurso potestativo de reposición de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou, directamente, recurso contencioso‐administrativo, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ó da notificación da Resolución, de conformidade coa Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.

SÉTIMA. CONDICIONS XERAIS

1. As prácticas formativas son non remuneradas e cunha duración máxima de 3 meses e de 100 horas mínimas mensuais, contados dende a data na que a persoa adxudicataria comece o seu labor na empresa correspondente.

2. Estas prácticas realizaranse nas empresas dos países que a organización do proxecto estableza. Os datos das empresas serán comunicados con antelación ás persoas seleccionadas, na maior brevidade posible posto que cabe a posibilidade de que a empresa realice unha entrevista persoal ó participante antes da súa incorporación no programa.

3. Os custos da viaxe, aloxamento e manutención estarán cubertos pola organización do proxecto nas contías máximas e características que se establezan. As persoas seleccionadas recibirán con antelación información sobre estes aspectos e procedementos necesarios, no seu caso.

4. As persoas participantes nas prácticas recibirán apoio lingüístico cunha duración non inferior a 10 horas tal como se estableza pola organización do proxecto.

5. As persoas participantes nas prácticas recibirán apoio sociolaboral, onde se impartiran dous talleres; un ó inicio do programa para establecer os perfís e búsqueda de empresas cunha duración establecida de 30 horas aproximadamente e outro á volta dos participantes, cunha duración de 20 horas.

6. As persoas beneficiarias comprometeranse a asistir o horario de traballo e a disciplina da empresa onde se desenvolva a súa práctica formativa co fin de non entorpecer a labor do persoal do centro, non podendo exceder un máximo de 40 horas semanais.

7. O feito de aceptar e facer as prácticas non remuneradas non xera ningunha relación laboral nin funcionarial cos concellos promotores, nin coas empresas na que se desenvolvan as actividades da práctica laboral, polo que non implica, en consecuencia, ningún tipo de compromiso para un posterior contrato ou vencello con ningún dos concellos promotores nin coa referida empresa.

8. As persoas participantes nas prácticas estarán cubertas por unha póliza de accidentes e responsabilidade civil que facilitará a organización e da que informará ás persoas e empresas participantes sobre procedemento e protocolos de actuación e tramitación, no seu caso.

9. As persoas participantes recibirán unha guía de prácticas onde especificarase os termos, condicións, datas, horarios, as súas obrigas e dereitos, procedementos de comunicación de incidencias e outros aspectos relacionados coa práctica transnacional.

9. As persoas participantes poderán renunciar ás prazas comunicando por escrito a causa da renuncia e notificando cun mínimo de antelación de 10 días hábiles ao Concello de Negreira ou ao Concello do Val do Dubra, así coma ós titores e empresa.

OITAVA. OBRIGAS E DEREITOS MÍNIMOS DOS PARTICIPANTES

OBRIGAS:

1. Incorporarse á empresa na data sinalada e respectar, en todo momento, a normativa da empresa, seguindo as instrucións que lles sexan dadas e cumprindo o programa formativo.

2. Desenvolver unha actitude favorable para a súa integración na empresa e aplicarse con total dilixencia e aproveitamento.

3. Observar e cumprir o horario das prácticas co fin de non entorpecer o labor do persoal do Centro.

4. Cumprir as medidas de prevención que en cada caso se deban adoptar, pola súa propia seguridade e saúde e pola daquelas outras persoas ás que poida afectar a súa actividade, a causa dos seus actos ou omisións.

5. Usar adecuadamente as máquinas, aparellos, ferramentas ou substancias perigosas, entre outros, que utilice no seu proxecto, de acordo coas instrucións do fabricante ou responsable das prácticas.

6. Utilizar correctamente os medios e equipos de protección facilitados pola empresa, de acordo coas instrucións recibidas.

7. Gardar con absoluto rigor o segredo profesional sobre cantas informacións poidan chegar a coñecer en relación co proceso produtivo, sistemas técnicos empregados na empresa ou calquera aspecto económico ou comercial de análoga natureza. Así como a non explotar aqueles traballos realizados na práctica sen a autorización expresa, en ambos os casos, da empresa. Este compromiso será válido non só durante a práctica senón tamén unha vez finalizada esta, por un período que, no seu caso, determinará a propia empresa.

8. Asistir ás accións formativas que organice a empresa dentro da xornada laboral relacionadas coas súas prácticas.

9. En caso de enfermidade ou accidente, deberá comunicar a súa situación á empresa e á organización do proxecto, presentando o oportuno parte médico xustificativo.

10. En caso de renuncia quedará obrigado a comunicárllelo á empresa e ao Concello de Negreira ou Concello de Val do Dubra con 10 días hábiles de antelación.

11. Achegarlle ao Concello de Negreira, ou Concello de Val do Dubra, unha copia da vida laboral actualizada transcorridos tres meses desde a finalización das prácticas.

12. Calquera outra que se estableza no acordo específico das prácticas laborais , que será entregado os participantes admitidos definitivos.

DEREITOS:

1. Ser informados sobre a forma de proceder en caso de emerxencia, primeiros auxilios ou evacuación por parte da empresa na que se realicen as prácticas ou empresa socia de acollida.

2. Recibir formación en materia preventiva e sobre as instalación nas que se desenvolven as prácticas, establecida pola empresa de

3. Recibir apoio lingüístico de 10 horas mínimo dentro do proxecto Galeuropa.

4. Realizar a práctica laboral acordada no convenio de prácticas, cos contidos e condicións acordadas.

5. A duración das prácticas será dun minimo de 100 horas mensuais en xornada semanal máxima de 40 horas. Nos horarios e datas que se determinan no acordo de prácticas a empresa.

6. Contar con titores e apoio continuado durante a súa práctica laboral, e ter sempre de referencia á empresa de acollida do país destino das prácticas.

7. Recibir certificación oficial da práctica laboral realizada, que será o Anexo IV perfectamente cuberto polo titor das prácticas.

8. Ter cubertas as contías máximas que se establezan, os custes da viaxe de ida e volta, o aloxamento e manutención, na cidade onde se realizaran as prácticas.

9. Calquera outra que se estableza no acordo específico das prácticas laborais.

NOVENA. REVOGACIÓN, SUSPENSIÓN E RENUNCIA

En calquera momento o Concello de Negreira e o Concello de Val do Dubra poderá, a proposta das empresas e/ou da organización do proxecto mediante resolución motivada, revogar as prazas de prácticas adxudicadas á aqueles participantes que non cumpran debidamente coas condicións esixidas nestas bases e as condicións determinadas nos acordos específicos de cada práctica. O que suporá a suspensión das axudas ou costes subvencionados para a realización da práctica laboral do/da participante implicado.

En todo caso, darase por finalizada a práctica:

1. Por renuncia voluntaria do mozo/a participante. A renuncia implicará a perda dos dereitos formativos e económicos que puideran corresponderlle.

2. Renuncia por causas xustificadas da empresa á práctica laboral acordada. Para o que abrirase expediente informativo e emitirase un informe sobre as causas do mesmo.

3. Incumprimento das obrigas dalgunhas das partes. No caso de incumprimento grave das obrigas esenciais por parte da empresa resolverase a práctica, podéndose adxudicar a práctica a outra empresa que este en condicións de asumir a práctica laboral prevista e a persoa afectada polo tempo restante da súa practica.

4. Baixa por incapacidade temporal de duración superior a 60 horas mensuais.

5. Baixa por outras causas de gravidade que imposibilite a realización da prácticas

De concorrer algunha das causas previstas con responsabilidade do mozo/a participante poderase esixir reintegro total ou parcial das bolsas ou axudas que puideran recibir pola realización das prácticas, sempre que as causas sexan incumprimentos das condicións e obrigas determinadas para a concesión da praza de prácticas. Non se consideraran incumprimentos, as causas debidas a enfermidade, accidentes ou circunstancias graves alleas á vontade do mozo/a en prácticas.

No caso de enfermidade ou accidente, o mozo/a participante nas prácticas estarán cubertos polas pólizas de seguros asinadas polo Concello de Negreira para este proxecto, ademais das coberturas da Seguridade Social que correspondan. A práctica poderá ser retomada si a enfermidade ou accidente debidamente xustificada non supoñan unha ausencia superior a 60 horas mensuais. No caso de superala o Concello de Negreira e o Concello de Val do Dubra, darán por concluída a práctica.

No caso de renuncia voluntaria do mozo/a de prácticas antes da finalización desta. Deberá presentar por escrito, mediante email ás coordinadoras do programa, e a empresa socia de acollida, como mínimo de 10 días hábiles de antelación, a súa renuncia motivada dirixida ós promotores do programa e terá previamente que informar ao titor/a do proxecto e á empresa na que estea desenvolvendo a práctica. Neste caso e sempre que o tempo e a empresa receptora e a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia o permitan, o Concello de Negreira e o Concello de Val do Dubra, poderá substituír con outro mozo/a da listaxe de suplente a praza de prácticas vacantes

DÉCIMA. COMISION DE SEGUIMENTO

Para o desenvolvemento e control das prácticas constituirase unha comisión de seguimento coa finalidade de resolver as incidencias e dúbidas que se produzan no seu desenvolvemento.

A comisión estará presidida polas coordinadoras do Programa de Galeuropa; Dona Sonia Ponte Esturao, e Dona Ana Lucía Calviño Canedo, así como a mentora Dona Sonia Nieto López, onde os participantes poderán en calquera momento dirixirse a elas para informar ou preguntar calquera dúbida. A comisión terá as seguintes competencias:

1. Garantir que as prácticas se corresponden cos compromisos asumidos polas empresa

2. Resolver os problemas que se susciten na súa execución

3. Propoñer medidas en relación ás incidencias que xurdan durante a realización das prácticas

4. Calquera outra que estea relacionada coas prácticas laborais non remuneradas e o proxecto Galeuropa, proxecto de mobilidade transnacional xuvenil Agrupación do Concello de Negreira e Concello de Val do Dubra.

A comisión reunirase cando así o consideren necesario calquera das partes e como mínimo antes da finalización do período de duración das prácticas.

Negreira, 18 de xullo de 2019.

O Alcalde.

D. Manuel Ángel Leis Míguez

ANEXO I. (Solicitude de participación)

Esta ficha deberá estar asinada e rexistrada no Concello de Negreira ou Val do Dubra, para poder participar no proceso de selección de candidatos/as para prácticas laborais non remuneradas en países da Unión Europea do proxecto Galeuropa, proxecto de mobilidade transnacional xuvenil Agrupación Concello de Negreira e Concello de Val do Dubra. A ficha debe estar acompañada de:

– Copia NIF/NIE

– Copia da tarxeta da Seguridade Social. ( Copia da Tarxeta Sanitaria Europea de estar en posesión da mesma, senón solicitaráselle de ser admitido no programa)

– Curriculum vitae MODELO EUROPEO (EUROPASS)

– Xustificante de estar inscrito/a no rexistro nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia.

– Xustificantes dos méritos alegados no Curriculum Vitae especialmente certificados de coñecemento de idiomas.

– Copia certificado de recoñecemento de discapacidade, no seu caso

– Xustificante de ser vítima de violencia ou ser fillo/a dunha persoa nesta situación, no seu caso.

– Xustificante da tarxeta de demandante de emprego.

– Certificado ou Volante de empadroamento dos concellos de Negreira ou Val do Dubra

IMPRESO DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL (GALEUROPA), PROMOVIDO POLO CONCELLO DE NEGREIRA EN COLABORACIÓN CO CONCELLO DE VAL DO DUBRA.

DATOS IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE

Nome e Apelidos:

Data de Nacemento: _____________________ Idade: _____________________

Enderezo:

Concello no que está empadroado actualmente: _____________________________

Localidade / C.P.: __________________________________ Teléfono fixo:

E-mail (obrigatorio)______________________________________ Móbil:

NIF:______________________________________________________________

Data alta demandante no SPEG (opcional) _______________________________

Data de inscrición en Sistema de Garantía Xuvenil ___________________________

Discapacidade ou diversidade funcional (grao e características) SI NON x

DATOS FORMACION

Nivel de estudos finalizados __________________________________________________________

Especialidade /Rama __________________________________________________________________

OUTROS DATOS

Coñecementos de idiomas extranxeiros

Inglés Básico- Medio- Avanzado

Portugués Básico-Medio- Avanzado

Alemán Básico-Medio- Avanzado

Italiano Básico-Medio- Avanzado

Outros (especificar idioma e nivel)

Ten participado nalgún programa ou proxecto europeo ou en Galeuropa?

Ano ___________________ Nome do proxecto/programa ___________________________________

Sector económico preferente para prácticas ___________________________

Razóns pola que desexa realizar as prácticas laborais :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:……………………………………………………………………………………………………

SOLICITO participar no programa Galeuropa e AUTORIZO ao Concello de Negreira para:

*A publicación do meu nome e/ou da miña imaxe, realizada durante O PROXECTO GALEUROPA, PROXECTO DE MOBIILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL en:

– Páxina web do concello e proxecto e blog relacionado co desenvolvemento das actividades.

– Filmacións (en calquera tipo de soporte) destinadas á difusión das actividades e proxectos educativos e lúdicos, revistas, exposicións ou publicacións nas que participe. Todo o anterior estará suxeito, exclusivamente a un uso educativo e lúdico, polo tanto, as accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro persoal nin comercial.

*Incluir nun ficheiro os datos coa finalidade de Xestión administrativa da organización da actividade e declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que podo exercitar no domicilio social do concello.

Tamén autorizo á realización das xestións necesarias para o desenvolvemento da viaxe, aloxamento e prácticas laborais en empresas e calquera outra, que dentro do proxecto se organicen e/ou sexan necesarias.

Declaro que:

– Os datos consignados nesta inscrición son veraces

– Estar informado de que esta inscrición permite participar no proceso de selección para realizarán as prácticas laborais non remunerada en países da Unión Europea

– Que as preferencias expresadas na inscrición son orientativas sendo a organización do programa quen decidirá as empresas finalmente seleccionadas, non tendo por qué coincidir necesariamente coas preferencias expresadas.

– Que cumpro os requisitos para participar neste programa e desenvolver as prácticas en empresa previstas

– Que é imprescindible estar inscrito no programa de Garantía Xuvenil para participar no proxecto

– Que as practicas laborais son NON remuneradas polo que non se recibirá contraprestación económica algunha por parte da empresa nin do concello promotor do proxecto en concepto de práctica laboral.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTO:

*……………………………………………………………………………………………….

*……………………………………………………………………………………………….

*……………………………………………………………………………………………….

*……………………………………………………………………………………………….

*……………………………………………………………………………………………….

*……………………………………………………………………………………………….

*……………………………………………………………………………………………….

E para que así conste, En Negreira a ______ de ________ de 2019.

Noticias Similares

DOA SANGUE NOVEMBRO
Termalismo IMSERSO IMPRESO DE SOLICITUDE E RELACIÓN DE BALNEARIOS PARTICIPANTES
REAPERTURA PRAZOS ESCOLA... REAPERTURA DOS PRAZOS DE RENOVACIÓN E PRESCRICIÓN PARA O CURSO 2020-2021 DA  ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VAL DO DUBRA. – DO 20 DE MAIO DE 2020 ATA
ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA REALIZAR NA CASA ACTIVIDADES DIVERSAS PEQUEOCIO: Páxina web con multitude de actividades para os máis pequenos e pequenas da casa. Conta con manualidades, xogos, contos,
EXPOSICIÓN CENSO ELECTOR...  
Lista de persoas aprobada... Lista definitiva de persoas aprobadas na proba 1 que pasan á seguinte fase para o posto de Auxiliar Administrativo, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Auxiliar,
OFERTA EMPREGO OFERTA DE EMPREGO SAF – MOI URXENTE OFERTA DE EMPREGO: AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO LUGAR DE TRABALLO: CONCELLO DE VAL DO DUBRA IDADE: INDIFERENTE DESCRICIÓN DA
ACTUACIÓN UTOPÍAS ACTUACIÓN UTOPÍAS Sábado 21 de agosto as 18:00 horas, na área recreativa das piscinas. Esta actividade realizarase ao aire libre e de xeito informal, posto que o
CONCILIA VERÁN 2022
PREMIOS L’Oréal-UNESCO Premios L’Oréal-UNESCO a Mulleres na Ciencia Desde 1998, a UNESCO e a Fundación Empresarial L’ ORÉAL apostan por promover os traballos realizados por científicas que contribúen a afrontar
INAUGURACIÓN OBRADOIRO D... O alcalde de Val do Dubra, Jose Manuel Varela Ferreiro, inaugurou o obradoiro de emprego do cal é promotor o noso Concello. Ao acto de inauguración do
III DUBRA TRAIL III DUBRA TRAIL O vindeiro domingo 15 de decembro celebrarase a terceira edición do Dubra Trail, organizado polo Dubra Team, no cal colabora o Concello de Val
DOA SANGUE MAIO 23
ANUNCIO EXPOSICION PUBLIC...
Val do Dubra acol... A cita, que se prolongará do 30 de marzo ao 1 de abril, ven de presentarse no Concello de Val do Dubra nun acto en que participou
VOLUNTARIADO 2022 VOLUNTARIADO XUVENIL
ACTA DE CONSTITUCIÓN DO ... Accede aquí á acta de peón e aquí a de multitarefa.
CAMPAMENTO DE CONCILIACI... Descargar Bases: Bases Descargar Normas: Normas Descargar Solicitude: Solicitude
DOA SANGUE
BASES CONVOCATORIA PRAZAS... BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA     Primeira. Obxecto da convocatoria   As presentes
Puntuación da proba escr...
RECURSOS CORONAVIRUS RECURSOS PARA EXPLICARLLES AOS NEN@S O CORONAVIRUS El CobiBook de Manuela Molina (www.mindheart.co): Pequeno libro enfocado a nenos e nenas menores de 7 anos. É un recurso
ENTRADAS PARA IR VER O TR... A Deputación cede entradas gratuitas, aos nenos/as con pais/nais empadroados no Concello de Val do Dubra, para acudir a ver ao Depor Abanca feminino e ao Depor
8 M
CORREXIR IMPACTOS PAISAX... AXUDAS PARA CORREXIR IMPACTOS PAISAXÍSTICOS Orde de axudas destinadas a correxir os impactos paisaxísticos nas vivendas galegas Destinatarios: particulares e comunidades Axuda: ata o 70% cun máximo de
VOLUNTARIO XUVENIL 2020 Acta Voluntariado
PLAN MARCO DE MELLORA DE ... PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRICOLAS Cartel_ObraCaminos_ 2020  
ACTUACIÓN O ARQUIVO DO C... ACTUACIÓN O ARQUIVO DO CHIBO   Sábado 4 de setembro as 20:00 h no auditorio municipal Será primordial gardar as distancias de seguridade en todo momento. Desfrutemos
VOLUNTARIADO XUVENIL 2021
AXUDAS O ENSINO 2020-2021 AXUDAS PARA O ENSINO CURSO 2020-2021 DO CONCELLO DE VAL DO DUBRA Infórmase que hoxe se publicou no BOP a convocatoria de axudas para o ensino para
SOLICITUDE TELEFÓNICA ES... Telefónica móbiles España expón: De acordo co disposto na Lei 3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia no artigo
CURSOS DE DIXITALIZACIÓN...
PUNTUACIÓN TOTAL DEFINIT...
RESULTADOS DEFINITIVA DA ...
MESAS ELECTORAIS
Obradoiro de emprego ACTUACIÓNS OBRADOIRO DE EMPREGO “XALLAS-BARCALA-DUBRA V” NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA   “Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, cofinanciado cunha porcentaxe
Outono Cultural 2023 R... 2/12 TEATRO E MÚSICA CON PÍSCORE “MOLTO BARROCO” Molto Barroco é, antes que nada, unha reivindicación das composicións musicais barrocas desde o teatro. Píscore Teatro ofrece a posibilidade
FESTA PECHE PISCINA MUNIC...
CAMPAMENTO DE NADAL Enlace para descargar modelo solicitude
SERVIZO MADRUGADORES
CONEXIÓN PINGÜÍN   CONEXIÓN PINGÜÍN DATA: Sábado 18 de decembro. HORA: 20:30 h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Adulto . SINOPSE: Unha reflexión cómica, en dous tempos, a dúas voces,
DÍA DO VOLUNTARIADO DÍA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO Hoxe é o día internacional do voluntariado, por iso queremos felicitarvos a todos, si a tí voluntario que deixas moito tempo da túa
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL Escola Infantil Municipal do Concello de Val do Dubra, de 0 a 3 anos CURSO 2021-2022 PRAZO DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN E DE PREINSCRICIÓN: do 15 ó
Enquisa ambiental ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA OT 5. “Frear o cambio climático”   Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
O legado gandeiro de Val ... Melania Noya, Simón e Sergio Blanco e Toni Pumar son algúns dos exemplos de futuro no sector gandeiro en Val do Dubra, que “está garantido” e que
AVISO IMPORTANTE AVISO Este Concello de Val do Dubra ten constancia que nestas últimas semanas hai empresas de fóra ofrecendo, polos domicilios, produtos aparentemente moi baratos. O persoal destas
RESULTADOS DA PROBA ESCRI...
ALQUIMIA – MAGO TETO   ALQUIMIA- MAGO TETO DATA: Sábado 11 de decembro. HORA: 19:30 h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Infantil e familiar (+5 anos). SINOPSE: Durante miles de anos, os alquimistas,
ITINERARIO E HORARIO DO T...
PROBAS CELGA PROBAS CELGA A Secretaría Xeral de Política Lingüística retoma o prazo de presentación de solicitudes para as probas Celga de 2020. Os 14 días naturais do prazo non
OUTONO CULTURAL 2019: O F... Obra de teatro para todos os públicos, o vindeiro 23 de novembro ás 20:30 no auditorio municipal de Bembibre (Val do Dubra). Obra do circuíto cultural da
DOA SANGUE #súmateaonosoequipo O sangue non se pode fabricar e so é posible obtelo grazas á doazón de persoas solidarias que axudan ás persoas enfermas a recuperar a saúde.
BASES 2ª BRIGADA INCENDI... PLANTILLA CORRECTORA APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA OPOSICIÓN DECRETO APROBACIÓN LISTAXE DEFINITIVA OPOSICIÓN LISTADO DEFINITIVO CONCURSO DE MÉRITOS DECRETO LISTADO DEFINITIVO BAREMACION CONCURSO Resolución publicación listado definitivo de admitidos
MAGOSTO 2021
Entroido 2024 en Val Do D... O Concello de Val do Dubra presenta a programación para o Entroido que contará con variedade de actividades e repartirá 2.630 euros en premios O concurso e
AUTOTEST CORONAVIRUS FORMULARIO AUTOTEST CORONAVIRUS SERGAS Sanidade pon á disposición da cidadanía un autotest con información sobre o coronavirus na páxina web do Sergas. A Consellería de Sanidade vén
EBIBLIODACORUNA EBIBLIODACORUNA é a plataforma  gratuita de préstamo dixital de libros, películas, audiolibros, e outros contidos dixitais das máis variadas temáticas, que a Deputación da Coruña pon en servizo
Play Roms On Laptop ̵... Play roms are extremely well-known for the indisputable fact that it is very easy to use as well as belonging to the coolest approaches to enjoy online
What to Look For in Best ... It’s common knowledge that when looking for a new bed, you’re going to need to find premier mattress companies. In today’s economy, it truly is no wonder
DOA SANGUE DECEMBRO
How to Talk to Ladies Onl... Are you wanting to know how you can talk to girls online? Online dating services is becoming popular these days. Given that daunting at first to approach
BRIGADAS FORESTAIS 2022 Publicación do Boletín N°140 con data 26/07/2022: BASES SELECCIÓN FORESTAIS 22 DECRETO LISTADO DEFINITIVO BRIGADAS.doc Probas: RESULTADO PROBA ESCRITA E ENTREVISTA XEFE DE BRIGADA RESULTADO PROBA ESCRITA
PROGRAMACIÓN NADAL 2020 PROGRAMACIÓN NADAL 2020 #sentidiño  
SANEAMENTO Á NIVEIRO AMPLIACIÓN REDE DE SANEAMENTO Á PARROQUIA DE NIVEIRO Orzamento: 62.500 €  
CONCESIÓN PEL REACTIVA 2... ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO PEL REACTIVA 2020. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO PEL REACTIVA 2020
16 mozos e mozas fórmans... O alumnado traballador do Programa de emprego “Xuventude 2023” do Concello de Val do Dubra, en colaboración cos Concellos da Baña, Negreira e Santa Comba rematou esta
BASES SOCORRISTAS 2020
MANIFESTACIÓN 11/12/21 NOTA INFORMATIVA DE CORTES DE TRÁFICO NO LUGAR DE BEMBIBRE A mobilización terá lugar o vindeiro sábado día 11 de decembro:  Bembibre (Val do Dubra). Manifestación
IGUAL A NÓS – REPR...
DOA SANGUE AGOSTO BEMBIBRE A3  
ESCOLA DE MÚSICA DE VAL ... ESCOLA DE MÚSICA DE VAL DO DUBRA Aberto o prazo de preinscrición para a Escola Municipal de Música de Val do Dubra. As persoas interesadas poden facer
RESULTADO CONCURSO POSTAI... O DÍA 21/12/2019 FARASE ENTREGA DOS PREMIOS ÁS 12.00 HORAS NO SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO. Prema na seguinte ligazón.acta postais nadal
PEL: LISTADO DE ADMITIDOS... LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PARA FACER AS PROBAS: DECRETO LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PEL   PEL: LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONAIS LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PROVISIONALES
Campaña de neve 2024 Un ano máis a Deputación da Coruña pon en marcha a Campaña de Neve, na cal ao Concello de VAL DO DUBRA lle corresponden 4 prazas na
PAPÁ NOEL Debido ao incremento da incidencia Covid-19 que estamos a sufrir, por motivos de seguridade para a veciñanza cancélanse as actividades de Papá Noel programadas para o próximo
BONO ENERXIA PROGRAMA BONO ENERXIA PEME E COMERCIO Subvencións para proxectos de mellora enerxética en pemes e autónomos dos sectores máis afectados polas restriccións da pandemia. Orzamento: Apoios de
Reunión de urxencia en V... O Concello de Val do Dubra reuniuse coa plataforma de veciños creada por mor do proxecto do vertedoiro de Niveiro despois de recibir un oficio xudicial que
Aberto o prazo, ata o 20 ... Anuncio convocatoria e bases para a creación de: A) Bolsa de emprego temporal de operario/a peón servizos múltiples ℹ️ Máis información aquí. B) Bolsa de emprego de
I CAMPEONATO DE PETANCA C...
RESULTADO DA PROBA ESCRIT...
LISTA DEFINITIVA DE ADMIT...
CONVOCATORIA DO PROGRAMA ... CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2021 CONVOCATORIA DO
BASES PARA A SELECCION AL... O obradoiro de emprego «OBRADOIRO XÓVENES2019» é un programa de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil
ABASTECEMENTO A CARLEXO E... AMPLIACIÓN E MELLORA ABASTECEMENTO A CARLEXO E BUIRO (RIAL) Orzamento: 51.652,89+IVE    
Resultado da proba escrit...
PROBAS CELGA CONVOCATORIA DE PROBAS CELGA 2, 3 E 4 datasprobascelga_facebooknovasweb   probascelga_facebook_novasweb
COIDADOS PORTA A PORTA
DE FRONTE O Concello de Val do Dubra ven de adherirse a Campaña «DE FRONTE  á violencia de xénero» impulsada pola Deputación da Coruña. Nesta Campaña dispoñedes dunha serie
PEL 2020 BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE 4 PEÓNS PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
ACCIÓN VOLUNTARIA Subvencións a proxectos de voluntariado de entidades de acción voluntaria dirixidos á mocidade Proxectos subvencionables Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción
MEDIDAS SANITARIAS COVID-...
10 RAZÓNS PARA QUE AS EM... O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Val do Dubra, coa colaboración da Xunta de Galicia, lanzou unha campaña que busca promover a oferta positiva como
INFORMACIÓN SEPE INFORMACIÓN SEPE Dende o día 23 de Marzo, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) pon a disposición de cidadáns e empresas os seguintes teléfonos de información
Inscrición para o Concur... A continuación deixámosvos os enlaces de descarga das follas de inscrición para o CONCURSO DE DISFRACES de Entroido que se celebrará en Val do Dubra o sábado
ATENCIÓN TEMPERÁ Negreira e Val do Dubra únense para compartir a Unidade de Atención Temperá Os concellos de Negreira e Val do Dubra veñen de asinar un convenio de
ENTROIDO VIRTUAL     ENTROIDO VIRTUAL 2021     Este ano debido á situación sanitaria non podemos celebrar o típico entroido, pero iso non vai impedir que celebremos estas
Campamento Concilia Seman... Esta Semana Santa desfruta con nós no campamento ᑕOᑎᑕIᒪIᗩ Sᗴᗰᗩᑎᗩ SᗩᑎTᗩ 🎲🧩 📆Cando?𝟐𝟓, 𝟐𝟔, 𝟐𝟕 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐞 𝟏 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 📍Onde?𝐍𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐥
APROL-RURAL BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE UN TRABALLADOR DESEMPREGADO (TRACTORISTA) NA MODALIDADE DE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA DE INTERESE SOCIAL, POR UN PERÍODO DE NOVE MESES, AO
SERVIZO DE TRANSPORTE INS...
BASES DE SELECCI... O obxecto da presente convocatoria é a contratación laboral temporal de persoal para a execución de obras e servizos mínimos municipais para os seguintes postos: – 1

Desarrollado por

OS Informática | Adrián Calviño Amado

Contacta con Nós

Arcai, 41-Bembibre
15873 Val do Dubra - A Coruña
Teléfono: 981889000