BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019

BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019.

1- Obxecto.

Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral temporal,   durante tres meses e a xornada completa (40 horas semanais), de 1 praza de Capataz, 1 Peón-Condutor e 3 Peóns Forestais para a Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, ao abeiro  do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Val do Dubra para a participación e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural ( FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

2- Obxecto do contrato.

As funcións e tarefas a realizar serán as seguintes:

  • As propias da brigada de prevención e defensa contra incendios, conforme aos programas de traballos que aprobe a comisión de seguimento do convenio.
  • Labores encamiñadas á prevención que disminúan o risco de propagación e minoren os danos dos incendios, no caso de producirse. Estes traballos desenvolveranse en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos. Os traballos consistirán en actuacións manuais en vías e camiños forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión de biomasa mediante roza, rareo e eliminación de restos, cun mínimo de 5 has nos tres meses de operatividade da brigada ou a súa parte  proporcional.

3- Requisitos das persoas aspirantes.

Os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, referidos á data na que remate o prazo de presentación de instancias:

a) Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demáis estados membros da Unión Europea, ou nacional dalgún Estado, ao que en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ractificados por España, lle sexa de aplicación á libre circulación de traballadoras/es.

Tamén poderá participar calquera que sexa a súa nacionalidade, a /o cónxuxe das persoas de nacionalidade española ou dalgún dos demáis estados membros da Unión Europea, cando así o  prevexa o correspondente tratado e os nacionais dalgún Estado ao que,en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ractificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es, sempre que non estean separadas de dereito así como ás/os descendentes de ámbolos conxuxes de menos de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas.

b) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. No caso de nacionais doutros estados, no estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións propias do posto de traballo, que será xustificada mediante Informe Médico.

e) Coñecemento de lingua galega. De acordo ao establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008: Para darlle cumprimento á normalización do idioma Galego na Administración Pública de Galicia e para garantir o dereito das administradas e dos administrados ao uso do galego nas relacións coa Administración Pública no ámbito da Comunidade Autónoma e a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que determina o artigo 6º.3 da Lei de Normalización Lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galiza incluiráse un exame de galego, salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa vixente.

Polo tanto, quen non acredite o coñecemento do galego mediante a aportación do CELGA, deberá superar unha proba sobre o coñecemento do idioma galego.

 Titulación requerida

Estar en posesión do Certificado de Estudios Primarios, equivalente ou superior e ter o permiso de conducir tipo B para as prazas de Peón-Condutor e Capataz de Incendios.

A praza de Peón-condutor de incendios forestais será desempeñada polo candidato que como Peón obteña a maior puntuación no mesmo.

Titulación específica para o posto

Para a praza de Capataz é requisito imprescindible estar en posesión da titulación de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente. Ademáis do permiso de conducir tipo B.

4- Forma e prazo de presentación de instancias.

4.1– As persoas interesadas que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán facelo constar mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde do Concello de Val do Dubra e que se presentará no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos procedementos que prevé na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Neste último caso deberase remitir copia da solicitude ao Fax 981889100 antes do remate do prazo de presentación de instancias.

As solicitudes presentaránse no prazo de 5 días naturais a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio nun xornal de maior tirada da provincia e no Taboleiro de Anuncios e na Páxina web.

4.2– A solicitude deberá ir acompañada da documentación que acredite o cumprimento dos requisitos e, no seu caso, dos méritos alegados, en orixinal ou en fotocopia cotexada:

  • Fotocopia do D.N.I do interesado.
  • Relación de méritos que se alegan, xunto coa acreditación documental dos mesmo.
  • Titulación académica.
  • Acreditación do coñecemento da lingua galega, de ser o caso.
  • Permiso  de conducir tipo B de ser o caso.

5- Admisión das persoas aspirantes

Rematado o prazo de presentación das instancias, por Resolución de Alcaldía aprobarase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello, outorgando un prazo de 2 días hábiles para correcións ou enmenda de defectos.

De non existir persoas excluídas, aprobarase con carácter definitivo a lista de admitidos.

Transcorrido o prazo de reclamacións, deberá tomarse novo acordo estimándoas ou desestimándoas con publicación da lista definitiva no taboleiro de anuncios do Concello.

6.- Procedemento selectivo

O procedemento de selección é o de concurso-oposición.

As persoas admitidas serán convocadas, en chamamento único, sendo excluídos da oposición os que non comparezan, salvo causa de forza maior debidamente acreditada e libremente apreciada polo tribunal.

Os aspirantes deberán acudir provistos do DNI ou, no seu defecto, pasaporte ou permiso de conducir.

– Proba escrita

De carácter eliminatorio.

Esta proba consistirá en responder un cuestionario tipo test de 20 preguntas, no tempo máximo de 60 minutos.

A proba avaliará os coñecementos relativos os conceptos teóricos en materia de prevención de incendios, as funcións propias de cada posto concreto e coñecementos do territorio. Tomarase como referencia principal o MANUAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALIZA e o específico para PEÓN CONDUTOR (publicados na páxina web oficial da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia).

Corresponderalle ao tribunal determinar a puntuacion exixida para aprobar esta proba, sendo a puntuación máxima outorgada de 6 puntos.

Os resultados publicaránse no taboleiro oficial.

Poderanse formular reclamacións por escrito nos dous días seguintes, ata as 14 horas.

-Proba entrevista:

As persoas que superen a proba escrita pasarán á fase de entrevista, onde se terá en conta a súa experiencia laboral, interese no posto, dispoñibilidade, actitude profesional e capacidade de traballo en equipo, etc. Esta proba celebrarase no lugar e data que se sinale mediante anuncio no taboleiro oficial. A non realización de esta proba será causa de exclusión do proceso selectivo. Valorarase ata 4 puntos como máximo.

 7-Desempates

No caso de que dous ou máis aspirantes empataran nas puntuacións finais, é decir, despois da suma das puntuacións outorgadas na fase da proba escrita e na entrevista, os empates dirimiranse do xeito seguinte:

– Prevalecerá a maior experiencia laboral acreditada relacionada co posto.

8- Aprobados

Unha vez establecida a puntuación final de cada aspirante, elaborarase unha listaxe destes/as que se basea na súa puntuación e por orde decrecente e resultarán aprobados/as os/as que, tendo en conta o número de prazas, obtivesen as notas máis altas. Ditos aspirantes terán que pasar unhas probas físicas e médicas para completar o proceso selectivo. Que consistirán no seguinte:

8.a) Proba Médica

Terá un resultado de apto/non apto. Realizarase os análises e controis establecidos. No caso de resultar non apto, suporá a exclusión inmediata do proceso.

8.b) Proba Física

Terá a cualificación de apto/non apto. O Tribunal no seu momento determinará o tipo de proba a realizar. Recoméndase levar roupa lixeira transpirable. No caso de resultar non apto, suporá a exclusión inmediata do proceso.

No suposto de que os/as seleccionados/as non superen as probas físicas e médicas, convocarase para as devanditas probas ao seguinte da listaxe que obtivera maior puntuación total e así sucesivamente ata cubrir as prazas ofertadas.

9. Tribunal de selección:

 Establecer a composición do tribunal:

            Presidenta: Mª Carmen Noya Iglesias e como suplente José Antonio Noya González.

            Secretaria: Ana Lucía Calviño Canedo e como suplente Jesús Carlos Nieto Vilas

            Vogais:

            –  Alejandro Mariño Picón e como suplente José Manuel Rivas Troiteiro.

            – Mª Inés Iglesias Domínguez e como suplente Mª José Domínguez Iglesias.

            – Sonia Ponte Esturao e como suplente José Ramón Vázquez González.

10. Resolución

 

Concluído o proceso selectivo, o Concello de Val do Dubra publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello, as listaxes das persoas candidatas que se contratarán e as listaxes de  persoas suplentes, coas que se formará unha bolsa de traballo para cubrir as vacantes  que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

11. Documentación

As persoas aspirantes propostas para formalizar o contrato laboral, deberán presentar nun prazo máximo de dous días naturais dende a publicación da lista de candidatos os seguintes documentos:

a) Certificado de titularidade de conta bancaria.

b) Copia da Tarxeta Sanitaria ou número da Seguridade Social.

No caso de que dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior debidamente acreditados, non presentasen a documentación ou da mesma se deducise que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade na súa solicitude de participación. E procederase ao chamamento dos seguintes aspirantes por orde de puntuación.

12. Resolución de incidencias

O Tribunal de selección poderá resolver tódalas dúbidas que se presenten no que non estea previsto nestas bases e adoptar os acordos que resulten procedentes, os cales se publicarán no Taboleiro de Edictos do Concello e, no seu caso, na páxina web do Concello de Val do Dubra.

Val do Dubra, 10 de xullo de 2019.

O alcalde

Noticias Similares

ENTRADAS PARA IR VER O PA... ENTRADAS PARA IR VER O PARTIDO ENTRE A SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL FEMENINO E A SELECCIÓN DE AZERBAIYÁN. A Deputación cede entradas gratuitas, aos nenos/as con pais/nais
IMPLANTACIÓN DE PUNTO LI... O Punto Limpo é unha instalación destinada a recibir, previamente seleccionados, certos tipos de residuos que, ben por ser reciclables, ou ben por estar considerados como tóxicos
Glucose Baby That means &... The Glucose Baby, is not only an alternative term for that baby nevertheless a unique notion. In fact , glucose babies happen to be unique persons, with
Obradoiro de emprego ACTUACIÓNS OBRADOIRO DE EMPREGO “XALLAS-BARCALA-DUBRA V” NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA   “Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, cofinanciado cunha porcentaxe
SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2020
OUTONO XOVE 2021 Outono Xove 2021 Actividades de fin de semana en albergues xuvenís, para a mocidade de 14 a 30 anos. A Xunta de Galicia pon en marcha o novo
Orientación Laboral Entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia. Teléfonos: 981-88.90.00 E-mail: orientacion.laboral@valdodubra.gal Horario de atención ó público: 09.00-15.00 horas ( Luns a vernes) -Finalidade do servizo:
III DUBRA TRAIL III DUBRA TRAIL O vindeiro domingo 15 de decembro celebrarase a terceira edición do Dubra Trail, organizado polo Dubra Team, no cal colabora o Concello de Val
OS BOLECHAS
DOA SANGUE AGOSTO BEMBIBRE A3  
Play Roms On Pc – D... Play roms are extremely popular for the undeniable fact that it is very easy to use as well as being one of the coolest methods to enjoy
PREMIOS L’Oréal-UNESCO Premios L’Oréal-UNESCO a Mulleres na Ciencia Desde 1998, a UNESCO e a Fundación Empresarial L’ ORÉAL apostan por promover os traballos realizados por científicas que contribúen a afrontar
ACTUACIÓNS MONICREQUES ACTUACIÓNS MONICREQUES XOVES 25 DE AGOSTO:  » A CABEZA DO DRAGÓN» + 4 anos. 19:00 horas. Área recreativa das piscinas. XOVES 1 DE SETEMBRO:» CAMBI@ CONTOS: FILIPA
BAREMACIÓN PROVISIONAL F...   Prema na seguinte ligazón. anuncio puntuación provisional concurso_signed
Campamento de verán SOLICITUDE CAMPAMENTO DE VERÁN 2019 BASES CAMPAMENTO DE VERÄN 2019 NORMAS FUNCIONAMENTO CAMPAMENTO DE VERÁN 2019
ITV AGRÍCOLA
CAMPAMENTOS DE VERÁN CAMPAMENTOS DE VERÁN 2020 CONCELLO VAL DO DUBRA IDADE: de 3 a 12 anos MESES DE XULLO E AGOSTO. HORARIO CAMPAMENTO DE 10:00 A 14:00 HORAS PRAZO
BRIGADAS FORESTAIS 2022 Publicación do Boletín N°140 con data 26/07/2022: BASES SELECCIÓN FORESTAIS 22 DECRETO LISTADO DEFINITIVO BRIGADAS.doc Probas: RESULTADO PROBA ESCRITA E ENTREVISTA XEFE DE BRIGADA RESULTADO PROBA ESCRITA
AXUDAS PERMISOS DE CONDUC... Reanúdase o prazo para solicitar as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C Operación financiada pola Unión Europea PO de Emprego Xuvenil
25 N Como peche visible dos actos organizados polo 25 N , mañan xoves 25 de novembro as 12:30h diante do Concello faremos a lectura do manifesto e minuto
Bandomóbil Infórmase que o Concello de Val do Dubra vén de poñer á disposición de todos/as os/as veciños/as un novo servizo municipal: «Val do Dubra Informa». A partir
TORNEO DE PETANCA
EXHIBICIÓN PATINAXE  
RESULTADO FINAL PARA O PO...
PEL 2021 Convocatoria de subvencións e axudas públicas. Extracto da Resolución número 2021/7341, do 02 de marzo de 2021, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba
INAUGURACIÓN OBRADOIRO D... O alcalde de Val do Dubra, Jose Manuel Varela Ferreiro, inaugurou o obradoiro de emprego do cal é promotor o noso Concello. Ao acto de inauguración do
AXUDAS PROGRAMA INICIATIV... Axudas do programa Iniciativa Xovei Obxecto Cofianciar a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade da CA de Galicia, que se
CENSO ELECTORAL 2023
Anuncio aprobación prezo... No BOP da Coruña, do 1 de febreiro de 2024, publicouse o seguinte prezo público: Anuncio aprobación prezo público actividades do programa formativo municipal sobre horta ecolóxica
PAPÁ NOEL VISITA VAL DO ...   PAPÁ NOEL VISITA VAL DO DUBRA Este fin de semana Papá Noel visitará as 12 parroquias que conforman o Concello de Val do Dubra, visitando a
Subvención para a presta... Esta entidade foi beneficiaria da convocatoria de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de
TRANSPORTE METROPOLITANO HORARIOS TRANSPORTE PÚBLICO EN VAL DO DUBRA Val_do_Dubra https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-civ/Documentos_DXMobilidade/Transporte_demanda/Fichas_concellos_servizos/A_Corunha/Actuais/Val_do_Dubra.pdf  
WEBINAR HOSTALERÍA WEBINAR ESPECÍFICO PARA INFORMAR DO FUNCIONAMENTO DE TURESPAZO Os establecementos poderán descargar o cartel necesario para a apertura dos establecementos obligatorio a partir do 5 de marzo
BASES CONVOCATORIA PRAZAS... BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA     Primeira. Obxecto da convocatoria   As presentes
TRANSPORTE ELECTORAL RS 590-2020 TRANSPORTE ELECTORAL
RESULTADO FINAL PARA O PO...
CURSOS DE DIXITALIZACIÓN...
Val do Dubra pola Igualda...
LETRAS GALEGAS O Concello de Val do Dubra únese ás actividades que se levarán a cabo co gallo da celebración do Día das Letras Galegas 2023, que se dedica
AUTOTEST CORONAVIRUS FORMULARIO AUTOTEST CORONAVIRUS SERGAS Sanidade pon á disposición da cidadanía un autotest con información sobre o coronavirus na páxina web do Sergas. A Consellería de Sanidade vén
PROBAS CELGA PROBAS CELGA A Secretaría Xeral de Política Lingüística retoma o prazo de presentación de solicitudes para as probas Celga de 2020. Os 14 días naturais do prazo non
EXPOSICIÓN CENSO ELECTOR...  
VISITA GUIADA AO CASTELO ... O próximo venres día 26 de novembro rematarán os traballos de limpeza e sinalización do xacemento de Portomeiro, e realizaráse unha visita guiada polo mesmo para todas aquelas
PAN DE VAL DO DUBRA O SABOR DE SEMPRE PAN DE VAL DO DUBRA: O SABOR DE SEMPRE O saber facer dos panadeiros do concello de Val Do Dubra a calidade dos
VOLUNTARIO XUVENIL 2020 Acta Voluntariado
REAPERTURA PRAZOS ESCOLA... REAPERTURA DOS PRAZOS DE RENOVACIÓN E PRESCRICIÓN PARA O CURSO 2020-2021 DA  ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VAL DO DUBRA. – DO 20 DE MAIO DE 2020 ATA
VAL DO DUBRA CONTRA AS VI... VAL DO DUBRA CONTRA AS VIOLENCIAS. Dende o concello de Val do Dubra queremos reiterar neste 25 de novembro, o noso compromiso na loita pola erradicación das
RESULTADO FINAL PARA O PO...
ENTRADAS PARA IR VER O TR... A Deputación cede entradas gratuitas, aos nenos/as con pais/nais empadroados no Concello de Val do Dubra, para acudir a ver ao Depor Abanca feminino e ao Depor
CAMPAÑA NEVE Nesta Campaña de neve 2023 ao Concello de VAL DO DUBRA correspóndenlle 4 prazas na 4ª quenda, a cal transcorre dende os días 03/02/2023 ao 06/02/2023. A
How to Talk to Ladies Onl... Are you wanting to know how you can talk to girls online? Online dating services is becoming popular these days. Given that daunting at first to approach
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN...
GAÑADORES DOS CONCURSOS GAÑADORES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: «VAL DO DUBRA COS MEUS OLLOS» 1º PREMIO: Mª ISABEL IGLESIAS ARNEJO 2º PREMIO: CARLOS CARRASCO ITURRA   GAÑADORES DO CONCURSO DE
ACTUACIÓN O ARQUIVO DO C... ACTUACIÓN O ARQUIVO DO CHIBO   Sábado 4 de setembro as 20:00 h no auditorio municipal Será primordial gardar as distancias de seguridade en todo momento. Desfrutemos
PROGRAMACIÓN LETRAS GALE... PROGRAMACIÓN LETRAS GALEGAS 2021 A Real Academia Galega (RAG) acordou dedicar as Letras Galegas deste ano 2021 a escritora, poeta, tradutora, editora e profesora de galego  Xela
SUPERCROSS CAMPIONATO DE SUPERCROSS VAL DO DUBRA LUGAR: Circuito de Rebordelos (Arabexo) DATA: 4 de xuño HORA: 16:00    
CAMPAÑA DE ENSILADO RECOMENDACIÓNS DURANTE A CAMPAÑA DE ENSILADO   De cara ó comezo da campaña de ensilado da herba, dende distintas administracións ofrecen as seguintes recomendacións para evitar os
ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA REALIZAR NA CASA ACTIVIDADES DIVERSAS PEQUEOCIO: Páxina web con multitude de actividades para os máis pequenos e pequenas da casa. Conta con manualidades, xogos, contos,
Listado provisional de ad... LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE EMPREGO PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, C2. Aprobada a lista provisional de admitidos e excluidos, mediante resolución da alcaldía nº
16 mozos e mozas fórmans... O alumnado traballador do Programa de emprego “Xuventude 2023” do Concello de Val do Dubra, en colaboración cos Concellos da Baña, Negreira e Santa Comba rematou esta
BRIGADA INCENDIOS ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR  DO PROCESO SELECTIVO DA BRIGADA DE INCENDIOS: ACTAS RESULTADOS SELECCIÓN BRIGADAS ACTA IV TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO DA BRIGADA DE INCENDIOS 2021: ACTAS
NORMAS FIN DE ANO NORMAS E RECOMENDACIONS FIN DE ANO Lembramos as normas e recomendacións para esta noitevella: Permítense os desprazamentos para visitar familiares dende as 00:00 h do 30 de
ITV TRACTORES 2022 LUGAR: Campo de fútbol A Tilleira DATAS: Do 19 ao 23 de Setembro, en horario de 9:00 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 horas. Excepto o
ACCIÓN VOLUNTARIA Subvencións a proxectos de voluntariado de entidades de acción voluntaria dirixidos á mocidade Proxectos subvencionables Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción
OUTONO CULTURAL 2019: O F... Obra de teatro para todos os públicos, o vindeiro 23 de novembro ás 20:30 no auditorio municipal de Bembibre (Val do Dubra). Obra do circuíto cultural da
PROGRAMACIÓN CULTURAL VE... PROGRAMACIÓN CULTURAL VERÁN 2021
DOA SANGUE #súmateaonosoequipo O sangue non se pode fabricar e so é posible obtelo grazas á doazón de persoas solidarias que axudan ás persoas enfermas a recuperar a saúde.
LOCAIS E MESAS ELECTORAIS...
ACTUACIÓN NOVOS LOBOS ACTUACIÓN NOVOS LOBOS Sábado 17 de xullo as 18:00 horas, na área recreativa das piscinas. Esta actividade realizarase ao aire libre e de xeito informal, posto que
NEVE 2022 Campaña de neve 2022, ao Concello de Val do Dubra correspóndelle 4 prazas na 3ª quenda a cal transcorre dende os días 28/01/2022 ao 31/01/2022. DESTINATARIOS: Nenos
O XOGO DE NANO O xogo de Nano O xogo de Nano forma parte dos Nanocontos, creados por Raquel Queizás. Nano é unha ra que crece cos contos que ela mesma inventa.
LISTADO DEFINITIVO FASE O...
RESULTADOS DA PROBA ESCRI...
PUNTUACIÓN TOTAL PROVISI...
Aberto o prazo de solicit... Aberto o prazo de solicitude para as ofertas de emprego en réxime laboral temporal de: 👉🏼2 peóns de obras públicas👉🏼1 peón multitarefa Consulta as bases aquí 👉🏼
AS PALABRAS PERDIDAS INVENTINI TEATRO A obra narra a historia da condesa Colorada e o seu axudante Leocadiof, dous viaxantes chegados dende moi lonxe.  Duración aproximada: 45 minutos. Apto para
PUNTUACIÓN DEFINITIVA CA...   Para ver as puntuacións definitivas dos seleccionados do cadro docente, preman a seguinte ligazón. LISTADO DEFINITIVOS CADRO DOCENTE OBRADOIRO
VOLUNTARIADO SÉNIOR  
PUNTO LIMPO MÓBIL IMPLANTACIÓN DUN PUNTO LIMPO MÓBIL PARA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE VAL DO DUBRA E TRAZO. Os concellos de Val do Dubra e Trazo contan con dous puntos limpos móbiles para prestar
TALENTIA SUMMIT 19 O próximo luns 21 de outubro de 2019 comeza Talentia Summit ’19 cunha duración de tres días consecutivos. Este evento persegue tres grandes obxectivos para esta nova
Brigada de prevención e ... Aberta a selección das seguintes prazas da Brigada de incendios: 1 xefe/a de brigada 1 peón/peoa condutor 3 peóns/ peoas O prazo de presentación será de cinco
XUSTIFICACIÓN PEL REACTI... XUSTIFICACIÓN PEL REACTIVA Cartel
Solicitudes instalacións...   MODELO DE SOLICITUDE DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  
So why Asian Internet dat... If you’re among the millions of singles worldwide trying to find the perfect partner, Asian seeing apps can be quite a great reference that will help you
«Growth, Equal opportuni... Participación Concello no proxecto «Growth, Equal opportunities and Migration». Participation: The Town Twinning Project “Growth, Equal Opportunities and Migration”, promoted by the Municipality of Antillo (Italy), it
SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS ... O Concello de Val do Dubra procede aos pagos das subvencións nominativas relativas ao 2021 e 2022, un total que ascence aos 50.072,69 euros A transacción, efectuada
III TORNEO FÚTBOL VETERA...
Outono Cultural 2023 R... 2/12 TEATRO E MÚSICA CON PÍSCORE “MOLTO BARROCO” Molto Barroco é, antes que nada, unha reivindicación das composicións musicais barrocas desde o teatro. Píscore Teatro ofrece a posibilidade
VIVIR EN VAL DO DUBRA VIVIR EN VAL DO DUBRA Nestes días que temos que permanecer na casa, debido a prórroga do confinamento derivado do estado de alarma, dende o Concello de
FEMINÍSSIMAS FEMINÍSSIMAS LUGAR: Auditorio municipal. HORA: 20:30 DATA: Sábado 13 de novembro Feminíssimas, dirixida por Xavier Castiñeira e interpretada por Noelia Blanco, Esther F. Carrodeguas e Stephy Llaryora,
XIMNASIA DE MANTEMENTO Para mais información chamar o concello (981.88.90.00) ou preguntar no pavillón municipal ao técnico deportivo
BASES PARA A SELE... O Programa de Emprego “Xuventude 2023” é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas mozas incluídas no Ficheiro do Sistema Nacional
ESCOLA INFANTIL 2022-2023 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VAL DO DUBRA CURSO 2022-2023 PRAZO DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN E PREINSCRICIÓN: do 15 ó 31 de marzo de 2022. PRAZO DE RECLAMACIÓN:
Modificación do prezo p... A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día 26 de outubro de 2023, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO.- Derrogar os prezos públicos establecidos pola
CONCERTOS EMIGRANTE 2021 CONCERTOS EMIGRANTE 2021 Durante os días 6 e 7 de agosto terán lugar varias actuacións na Rúa San Lorenzo. Na realización dos mesmos seguirase a normativa actual en
FESTA DOS MAIORES  
ORDENANZA MUNICIPAL REGUL... CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO DAS VIVENDAS DE EMERXENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO CONCELLO DE VAL DO DUBRA 6431880  
Coñece a túa sede elect...     Coñece a túa sede electrónica O vindeiro día 3 de marzo dende as 9 da maña poderás pasar pola casa do concello para recibir información
Imposto sobre Vehículos ... Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica» (IVTM) O Concello de Val do Dubra informa de que os Servizos Tributarios da Deputación Provincial da Coruña    vén de
Oferta de emprego: Auxili...