BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019

BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019.

1- Obxecto.

Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral temporal,   durante tres meses e a xornada completa (40 horas semanais), de 1 praza de Capataz, 1 Peón-Condutor e 3 Peóns Forestais para a Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, ao abeiro  do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Val do Dubra para a participación e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural ( FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

2- Obxecto do contrato.

As funcións e tarefas a realizar serán as seguintes:

  • As propias da brigada de prevención e defensa contra incendios, conforme aos programas de traballos que aprobe a comisión de seguimento do convenio.
  • Labores encamiñadas á prevención que disminúan o risco de propagación e minoren os danos dos incendios, no caso de producirse. Estes traballos desenvolveranse en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos. Os traballos consistirán en actuacións manuais en vías e camiños forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión de biomasa mediante roza, rareo e eliminación de restos, cun mínimo de 5 has nos tres meses de operatividade da brigada ou a súa parte  proporcional.

3- Requisitos das persoas aspirantes.

Os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, referidos á data na que remate o prazo de presentación de instancias:

a) Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demáis estados membros da Unión Europea, ou nacional dalgún Estado, ao que en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ractificados por España, lle sexa de aplicación á libre circulación de traballadoras/es.

Tamén poderá participar calquera que sexa a súa nacionalidade, a /o cónxuxe das persoas de nacionalidade española ou dalgún dos demáis estados membros da Unión Europea, cando así o  prevexa o correspondente tratado e os nacionais dalgún Estado ao que,en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ractificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es, sempre que non estean separadas de dereito así como ás/os descendentes de ámbolos conxuxes de menos de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas.

b) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. No caso de nacionais doutros estados, no estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións propias do posto de traballo, que será xustificada mediante Informe Médico.

e) Coñecemento de lingua galega. De acordo ao establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008: Para darlle cumprimento á normalización do idioma Galego na Administración Pública de Galicia e para garantir o dereito das administradas e dos administrados ao uso do galego nas relacións coa Administración Pública no ámbito da Comunidade Autónoma e a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que determina o artigo 6º.3 da Lei de Normalización Lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galiza incluiráse un exame de galego, salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa vixente.

Polo tanto, quen non acredite o coñecemento do galego mediante a aportación do CELGA, deberá superar unha proba sobre o coñecemento do idioma galego.

 Titulación requerida

Estar en posesión do Certificado de Estudios Primarios, equivalente ou superior e ter o permiso de conducir tipo B para as prazas de Peón-Condutor e Capataz de Incendios.

A praza de Peón-condutor de incendios forestais será desempeñada polo candidato que como Peón obteña a maior puntuación no mesmo.

Titulación específica para o posto

Para a praza de Capataz é requisito imprescindible estar en posesión da titulación de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente. Ademáis do permiso de conducir tipo B.

4- Forma e prazo de presentación de instancias.

4.1– As persoas interesadas que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán facelo constar mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde do Concello de Val do Dubra e que se presentará no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos procedementos que prevé na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Neste último caso deberase remitir copia da solicitude ao Fax 981889100 antes do remate do prazo de presentación de instancias.

As solicitudes presentaránse no prazo de 5 días naturais a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio nun xornal de maior tirada da provincia e no Taboleiro de Anuncios e na Páxina web.

4.2– A solicitude deberá ir acompañada da documentación que acredite o cumprimento dos requisitos e, no seu caso, dos méritos alegados, en orixinal ou en fotocopia cotexada:

  • Fotocopia do D.N.I do interesado.
  • Relación de méritos que se alegan, xunto coa acreditación documental dos mesmo.
  • Titulación académica.
  • Acreditación do coñecemento da lingua galega, de ser o caso.
  • Permiso  de conducir tipo B de ser o caso.

5- Admisión das persoas aspirantes

Rematado o prazo de presentación das instancias, por Resolución de Alcaldía aprobarase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello, outorgando un prazo de 2 días hábiles para correcións ou enmenda de defectos.

De non existir persoas excluídas, aprobarase con carácter definitivo a lista de admitidos.

Transcorrido o prazo de reclamacións, deberá tomarse novo acordo estimándoas ou desestimándoas con publicación da lista definitiva no taboleiro de anuncios do Concello.

6.- Procedemento selectivo

O procedemento de selección é o de concurso-oposición.

As persoas admitidas serán convocadas, en chamamento único, sendo excluídos da oposición os que non comparezan, salvo causa de forza maior debidamente acreditada e libremente apreciada polo tribunal.

Os aspirantes deberán acudir provistos do DNI ou, no seu defecto, pasaporte ou permiso de conducir.

– Proba escrita

De carácter eliminatorio.

Esta proba consistirá en responder un cuestionario tipo test de 20 preguntas, no tempo máximo de 60 minutos.

A proba avaliará os coñecementos relativos os conceptos teóricos en materia de prevención de incendios, as funcións propias de cada posto concreto e coñecementos do territorio. Tomarase como referencia principal o MANUAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALIZA e o específico para PEÓN CONDUTOR (publicados na páxina web oficial da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia).

Corresponderalle ao tribunal determinar a puntuacion exixida para aprobar esta proba, sendo a puntuación máxima outorgada de 6 puntos.

Os resultados publicaránse no taboleiro oficial.

Poderanse formular reclamacións por escrito nos dous días seguintes, ata as 14 horas.

-Proba entrevista:

As persoas que superen a proba escrita pasarán á fase de entrevista, onde se terá en conta a súa experiencia laboral, interese no posto, dispoñibilidade, actitude profesional e capacidade de traballo en equipo, etc. Esta proba celebrarase no lugar e data que se sinale mediante anuncio no taboleiro oficial. A non realización de esta proba será causa de exclusión do proceso selectivo. Valorarase ata 4 puntos como máximo.

 7-Desempates

No caso de que dous ou máis aspirantes empataran nas puntuacións finais, é decir, despois da suma das puntuacións outorgadas na fase da proba escrita e na entrevista, os empates dirimiranse do xeito seguinte:

– Prevalecerá a maior experiencia laboral acreditada relacionada co posto.

8- Aprobados

Unha vez establecida a puntuación final de cada aspirante, elaborarase unha listaxe destes/as que se basea na súa puntuación e por orde decrecente e resultarán aprobados/as os/as que, tendo en conta o número de prazas, obtivesen as notas máis altas. Ditos aspirantes terán que pasar unhas probas físicas e médicas para completar o proceso selectivo. Que consistirán no seguinte:

8.a) Proba Médica

Terá un resultado de apto/non apto. Realizarase os análises e controis establecidos. No caso de resultar non apto, suporá a exclusión inmediata do proceso.

8.b) Proba Física

Terá a cualificación de apto/non apto. O Tribunal no seu momento determinará o tipo de proba a realizar. Recoméndase levar roupa lixeira transpirable. No caso de resultar non apto, suporá a exclusión inmediata do proceso.

No suposto de que os/as seleccionados/as non superen as probas físicas e médicas, convocarase para as devanditas probas ao seguinte da listaxe que obtivera maior puntuación total e así sucesivamente ata cubrir as prazas ofertadas.

9. Tribunal de selección:

 Establecer a composición do tribunal:

            Presidenta: Mª Carmen Noya Iglesias e como suplente José Antonio Noya González.

            Secretaria: Ana Lucía Calviño Canedo e como suplente Jesús Carlos Nieto Vilas

            Vogais:

            –  Alejandro Mariño Picón e como suplente José Manuel Rivas Troiteiro.

            – Mª Inés Iglesias Domínguez e como suplente Mª José Domínguez Iglesias.

            – Sonia Ponte Esturao e como suplente José Ramón Vázquez González.

10. Resolución

 

Concluído o proceso selectivo, o Concello de Val do Dubra publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello, as listaxes das persoas candidatas que se contratarán e as listaxes de  persoas suplentes, coas que se formará unha bolsa de traballo para cubrir as vacantes  que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

11. Documentación

As persoas aspirantes propostas para formalizar o contrato laboral, deberán presentar nun prazo máximo de dous días naturais dende a publicación da lista de candidatos os seguintes documentos:

a) Certificado de titularidade de conta bancaria.

b) Copia da Tarxeta Sanitaria ou número da Seguridade Social.

No caso de que dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior debidamente acreditados, non presentasen a documentación ou da mesma se deducise que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade na súa solicitude de participación. E procederase ao chamamento dos seguintes aspirantes por orde de puntuación.

12. Resolución de incidencias

O Tribunal de selección poderá resolver tódalas dúbidas que se presenten no que non estea previsto nestas bases e adoptar os acordos que resulten procedentes, os cales se publicarán no Taboleiro de Edictos do Concello e, no seu caso, na páxina web do Concello de Val do Dubra.

Val do Dubra, 10 de xullo de 2019.

O alcalde

Noticias Similares

CONCERTOS EMIGRANTE 2021 CONCERTOS EMIGRANTE 2021 Durante os días 6 e 7 de agosto terán lugar varias actuacións na Rúa San Lorenzo. Na realización dos mesmos seguirase a normativa actual en
CAMPAÑA DE ENSILADO RECOMENDACIÓNS DURANTE A CAMPAÑA DE ENSILADO   De cara ó comezo da campaña de ensilado da herba, dende distintas administracións ofrecen as seguintes recomendacións para evitar os
Brigada de prevención e ... Aberta a selección das seguintes prazas da Brigada de incendios: 1 xefe/a de brigada 1 peón/peoa condutor 3 peóns/ peoas O prazo de presentación será de cinco
ACTUACIÓN UTOPÍAS ACTUACIÓN UTOPÍAS Sábado 21 de agosto as 18:00 horas, na área recreativa das piscinas. Esta actividade realizarase ao aire libre e de xeito informal, posto que o
VAL DO DUBRA CONTRA AS VI... VAL DO DUBRA CONTRA AS VIOLENCIAS. Dende o concello de Val do Dubra queremos reiterar neste 25 de novembro, o noso compromiso na loita pola erradicación das
OFERTA EMPREGO PEL OFERTA DE EMPREGO O Concello de Val do Dubra convoca o proceso de contratación temporal de 5 persoas para o posto de peón. Sistema selectivo: Concurso-Oposición Prazo
A LINGUA É UN TESOURO
BAILES DE SALÓN
ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA REALIZAR NA CASA ACTIVIDADES DIVERSAS PEQUEOCIO: Páxina web con multitude de actividades para os máis pequenos e pequenas da casa. Conta con manualidades, xogos, contos,
RESULTADOS ENTREVISTA PRE... Resultados da entrevista de preselección de alumnos para realizar o obradoiro de emprego  OBRADOIRO XOVENES2019, promovido polo Concello de Val do Dubra e Conveniado cos Concellos de
OBRADOIRO MOCIDADE 2020 listaxe_def_director_16092020_131521 listaxe_def_administrativo_16092020_131548 listaxe_def_titor_16092020_131614 listaxe_def_alumnos_16092020_131447 listaxe_def_albañileria_16092020_131708 listaxe_def_xardineria_16092020_131642     VALORACIÓN MÉRITOS ALUMNOS  
RESULTADOS DA PROBA ESCRI...
DOA SANGUE SETEMBRO 22
FEMINÍSSIMAS FEMINÍSSIMAS LUGAR: Auditorio municipal. HORA: 20:30 DATA: Sábado 13 de novembro Feminíssimas, dirixida por Xavier Castiñeira e interpretada por Noelia Blanco, Esther F. Carrodeguas e Stephy Llaryora,
REAPERTURA PRAZOS ESCOLA... REAPERTURA DOS PRAZOS DE RENOVACIÓN E PRESCRICIÓN PARA O CURSO 2020-2021 DA  ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VAL DO DUBRA. – DO 20 DE MAIO DE 2020 ATA
PAPÁ NOEL VISITA VAL DO ...   PAPÁ NOEL VISITA VAL DO DUBRA Este fin de semana Papá Noel visitará as 12 parroquias que conforman o Concello de Val do Dubra, visitando a
OBRADOIRO REACCIONA POSTO MESTRE DOCENTE LIMPEZA DE ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS Acta_resultados 07 oct Cristina Pereira Técnico de Formación e Emprego Concello de Santa Comba Edificio Multiusos Rua
PESCA DUBRA 22
CAMPAMENTO DE CONCILIACI... Descargar Bases: Bases Descargar Normas: Normas Descargar Solicitude: Solicitude
EXPOSICIÓN CENSO ELECTOR...  
OS BOLECHAS
TRANSPORTE ELECTORAL RS 590-2020 TRANSPORTE ELECTORAL
MIGALLAS TEATRO «CANTAXO... MIGALLAS TEATRO «CANTAXOGA» SÁBADO 14 DE MAIO AS 19:00 HORAS NO AUDITORIO MUNICIPAL PÚBLICO INFANTIL E FAMILIAR “Cantaxoga” é un espectáculo de teatro e música onde María Campos
«Growth, Equal opportuni... Participación Concello no proxecto «Growth, Equal opportunities and Migration». Participation: The Town Twinning Project “Growth, Equal Opportunities and Migration”, promoted by the Municipality of Antillo (Italy), it
AVISO IMPORTANTE AVISO Este Concello de Val do Dubra ten constancia que nestas últimas semanas hai empresas de fóra ofrecendo, polos domicilios, produtos aparentemente moi baratos. O persoal destas
AXUDAS COMEDOR ESCOLAR AXUDAS DO COMEDOR ESCOLAR A partir do día 31 de marzo e ata o vindeiro día 6 de abril, permanecerá aberto o prazo para solicitar as axudas
RESULTADOS ENTREVISTA ( D... Para poder descargar o listado do baremo das entrevistas do Obradoiro prema o seguinte enlace. LISTADOS DOCENTES.
Subvencións a entidades R.P. 2019/5227, do 11/02/2019, pola que se aprobaron as bases específicas da convocatoria do programa de subvencións dirixido as entidades sen ánimo de lucro da provincia da
Glucose Baby That means &... The Glucose Baby, is not only an alternative term for that baby nevertheless a unique notion. In fact , glucose babies happen to be unique persons, with
ACTA DE CONSTITUCIÓN DO ... Accede aquí á acta de peón e aquí a de multitarefa.
EUROPE FOR CITIZEN´S PRO...  
BRIGADA INCENDIOS BASES QUE HAN DE REXER A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUCTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA
CAMPAMENTOS DE VERÁN CAMPAMENTOS DE VERÁN 2020 CONCELLO VAL DO DUBRA IDADE: de 3 a 12 anos MESES DE XULLO E AGOSTO. HORARIO CAMPAMENTO DE 10:00 A 14:00 HORAS PRAZO
Termalismo IMSERSO IMPRESO DE SOLICITUDE E RELACIÓN DE BALNEARIOS PARTICIPANTES
CAMBIO HORA Y LUGAR 1º E... Mediante resolución da alcaldía de data 6 de setembro de 2019, adoptouse a resolución seguinte: (…)»ASUNTO: CORRECIÓN DO PUNTO TERCEIRO DA HORA E LUGAR DO PRIMEIRO EXERCICIO
PROBAS CELGA PROBAS CELGA A Secretaría Xeral de Política Lingüística retoma o prazo de presentación de solicitudes para as probas Celga de 2020. Os 14 días naturais do prazo non
OUTONO CULTURAL 2019: O F... Obra de teatro para todos os públicos, o vindeiro 23 de novembro ás 20:30 no auditorio municipal de Bembibre (Val do Dubra). Obra do circuíto cultural da
PUNTUACIÓN TOTAL PROVISI...
listado provisional admit... ANUNCIO   LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE EMPREGO PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL, A2. Aprobada a lista provisional de admitidos e excluidos, mediante resolución da
AUTOTEST CORONAVIRUS FORMULARIO AUTOTEST CORONAVIRUS SERGAS Sanidade pon á disposición da cidadanía un autotest con información sobre o coronavirus na páxina web do Sergas. A Consellería de Sanidade vén
DOA SANGUE AGOSTO 22
LIBERDADE DE SENTIR Hoxe presentamos á Asociación pola Liberdade Afectiva Sexual (ALAS A CORUÑA) con María José Ramos, vicepresidenta da Asociación. ALAS A CORUÑA é unha asociación sen ánimo de
CAMPAÑA NEVE Nesta Campaña de neve 2023 ao Concello de VAL DO DUBRA correspóndenlle 4 prazas na 4ª quenda, a cal transcorre dende os días 03/02/2023 ao 06/02/2023. A
ENTROIDO 2022
How to Talk to Ladies Onl... Are you wanting to know how you can talk to girls online? Online dating services is becoming popular these days. Given that daunting at first to approach
TORNEO TENIS DE MESA A AGRUPACIÓN DEPORTIVA DUBRATAMBRE de tenis de mesa organiza un torneo de Nadal o vindeiro día 4 de xaneiro de 2020. no cal colabora o concello de Val
CONCILIA SEMANA SANTA 202...
ANUNCIO EXPOSICION PUBLIC...
Protocolo de Emerxencia S... Protocolo de Emerxencia Social para paliar as consecuencias da pandemia provocada polo COVID-19  
DOA SANGUE XANEIRO 2021   BEMBIBRE A3
RESULTADO PROVISIONAL FIN...
Deliver Order Japanese Br... If you are looking for an Asian star of the event, then you will see that a -mail order star of the wedding can be extremely helpful.
Liña de bus Estase intentando crear para Xaneiro do 2019 a liña de bus de funcionarios e calquera outra persoa interesada, xa existentes cara outras vilas/cidades galegas, Carballo - Val
CURSOS CELGA RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe
DOA SANGUE 31 AGOSTO UNIDADE MÓBIL DIANTE DO CONCELLO Luns, 31 de agosto 16:00 a 21:00 horas ADOS está a impulsar medidas para garantir a continuidade deste servicio esencial, que permite
TALLER: MEDIDAS HIXIÉNIC... TALLER: MEDIDAS HIXIÉNICO – SANITARIAS E DE SEGURIDADE NA HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN, NO CONTEXTO DE COVID-19   ORDE do 14 de setembro de 2021 pola que se
CONVOCATORIA DO PROGRAMA ... CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2021 CONVOCATORIA DO
RESULTADOS DEFINITIVA DA ...
8 M VAL DO DUBRA 8 M VAL DO DUBRA pola igualdade   MANIFESTO 8 DE MARZO (DIA INTERNACIONAL DA MULLER) “MAIS MULLERES O FRENTE DA ACCIÓN SOCIAL” Estimada veciñanza: Fai exactamente
LISTA DEFINITIVA, TRIBUNA... lISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA 1º EXERCICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 Mediante resolución da alcaldía número 605/2019, de data 03 de setembro de 2019, dictouse a seguinte
LISTAS CANDIDATOS A XURAD...   BANDO JOSÉ MANUEL VARELA FERREIRO, ALCALDE DO CONCELLO DE VAL DO DUBRA. FAI SABER: a Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, do 22 de maio,
PUNTUACIÓN TOTAL DEFINIT...
RESULTADO FINAL PARA O PO...
APERTURA PISCINA 2022
OBRA: QUEN TEN CÚ, TEN M... QUEN TEN CÚ, TEN MEDO! DATA: Sábado 22 de outubro. HORA: 19:00 h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Familiar a partir de 6 anos. SINOPSE: Espectáculo de teatro infantil
Reaching Sexy Russians Th... If you are looking to meet up with a popular Russian woman, then you can be confident that you have a variety of options to choose from.
TARABELA: «ASTROLABIOS» TARABELA: «ASTROLABIOS» DATA: Sábado 17 de decembro. HORA: 19:00h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Familiar. SINOPSE: “Astrolabio” é unha palabra que vén do grego e que significa “buscador de estrelas”. E durante unha
BASES SOCORRISTAS 2020
OUTONO XOVE 2021 Outono Xove 2021 Actividades de fin de semana en albergues xuvenís, para a mocidade de 14 a 30 anos. A Xunta de Galicia pon en marcha o novo
ACTUACIÓN O ARQUIVO DO C... ACTUACIÓN O ARQUIVO DO CHIBO   Sábado 4 de setembro as 20:00 h no auditorio municipal Será primordial gardar as distancias de seguridade en todo momento. Desfrutemos
NIVEL 2 VAL DO DUBRA VOLTA O NIVEL 2 Despois da reunión mantida esta mañán co Gabinete de Sanidade para analizar a situación epidemiolóxica dos concellos incluidos dentro do
25 N Como peche visible dos actos organizados polo 25 N , mañan xoves 25 de novembro as 12:30h diante do Concello faremos a lectura do manifesto e minuto
Lista de persoas aprobada... Lista definitiva de persoas aprobadas na proba 1 que pasan á seguinte fase para o posto de Auxiliar Administrativo, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Auxiliar,
quedanacasa
CONCURSO DE DEBUXO CONCURSO DE DEBUXO “VAL DO DUBRA NA CASA” Co obxecto de fomentar a expresión artística, a creatividade  e animar aos rapaces do Concello durante esta situación de
VOLUNTARIADO XUVENIL 2021
PLAN ESTATAL VIVENDA. (PE... Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021i Obxecto Fomento da construción de vivendas para persoas maiores
ITINERARIO E HORARIO DO T...
MANIFESTACIÓN 11/12/21 NOTA INFORMATIVA DE CORTES DE TRÁFICO NO LUGAR DE BEMBIBRE A mobilización terá lugar o vindeiro sábado día 11 de decembro:  Bembibre (Val do Dubra). Manifestación
8 M
ENTROIDO VIRTUAL     ENTROIDO VIRTUAL 2021     Este ano debido á situación sanitaria non podemos celebrar o típico entroido, pero iso non vai impedir que celebremos estas
III TORNEO FÚTBOL VETERA...
ITV MAQUINARIA AGRÍCOLA ...
AXUDAS MENORES DE 35 ANOS... Axudas a menores de 35 anos para a adquisición de vivenda en concellos de menos de 5.000 habitantesi Normativa Resolución do 12 de decembro de 2018 pola
DEFENSA PERSOAL O vindeiro sábado 11 de Marzo teremos un Curso de Defensa Personal Femenina , gratis para todas as mulleres de VAL DO DUBRA , impartido por ANTELO
𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙... 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐈𝐒𝐂𝐈𝐍𝐀 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐕𝐀𝐋 𝐃𝐎 𝐃𝐔𝐁𝐑𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟒 O sábado 22 de xuño de 2024, abre a Piscina Municipal de Val do Dubra, ás 12.00 horas.
Inspección Técnica peri... A unidade móbil 03 de inspección técnica de AGRICOLAS desprázase a este concello para proceder a Inspección Técnica periódica de Vehículos Agrícolas, xunto o Campo de Fútbol a Tilleira,
Licitación servizo cafe ...
O MAGO TETO AS NOSAS LETRAS Sábado 17 de outubro ás 21:00, espectáculo de maxia co mago Teto Auditorio Municipal. Maiores de 5 anos Ficha artística Elenco: Duración: 55 min
ORDENANZA MUNICIPAL REGUL... CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO DAS VIVENDAS DE EMERXENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO CONCELLO DE VAL DO DUBRA 6431880  
A carta aos Reis Magos e ... Dentro da campaña anual de Nadal, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Val do Dubra repartiu entre os escolares dos dous centros de Educación Primaria e a Escola Infantil
PEL 2020 BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE 4 PEÓNS PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Aberto o prazo, ata o 20 ... Anuncio convocatoria e bases para a creación de: A) Bolsa de emprego temporal de operario/a peón servizos múltiples ℹ️ Máis información aquí. B) Bolsa de emprego de
16 mozos e mozas fórmans... O alumnado traballador do Programa de emprego “Xuventude 2023” do Concello de Val do Dubra, en colaboración cos Concellos da Baña, Negreira e Santa Comba rematou esta
ACTIVIDADES ESENCIAIS LISTADO DE ACTIVIDADES ESENCIAIS   Segundo o Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras
Rematadas as obras de ... Rematadas as obras de 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐚 𝐫𝐮́𝐚 “𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐚 𝐅𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐞 𝐅𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞”. Executada por Obras y viales de Galicia S.L. (OVIGA) con CIF B15608193, por un
PEL 2021 Convocatoria de subvencións e axudas públicas. Extracto da Resolución número 2021/7341, do 02 de marzo de 2021, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba
CONEXIÓN PINGÜÍN   CONEXIÓN PINGÜÍN DATA: Sábado 18 de decembro. HORA: 20:30 h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Adulto . SINOPSE: Unha reflexión cómica, en dous tempos, a dúas voces,
CACHARELA SAN XÓAN SOLICITUDE CACHARELA    
Bando Informativo Elecci... ACCEDE AO BANDO AQUÍ Con motivo das 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧𝐬 𝐚𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 que terán lugar o vindeiro 9 de xuño de 2024, publicase bando co 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐨 𝐝𝐞