BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019

BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2019.

1- Obxecto.

Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral temporal,   durante tres meses e a xornada completa (40 horas semanais), de 1 praza de Capataz, 1 Peón-Condutor e 3 Peóns Forestais para a Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, ao abeiro  do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Val do Dubra para a participación e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural ( FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

2- Obxecto do contrato.

As funcións e tarefas a realizar serán as seguintes:

  • As propias da brigada de prevención e defensa contra incendios, conforme aos programas de traballos que aprobe a comisión de seguimento do convenio.
  • Labores encamiñadas á prevención que disminúan o risco de propagación e minoren os danos dos incendios, no caso de producirse. Estes traballos desenvolveranse en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos. Os traballos consistirán en actuacións manuais en vías e camiños forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión de biomasa mediante roza, rareo e eliminación de restos, cun mínimo de 5 has nos tres meses de operatividade da brigada ou a súa parte  proporcional.

3- Requisitos das persoas aspirantes.

Os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, referidos á data na que remate o prazo de presentación de instancias:

a) Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demáis estados membros da Unión Europea, ou nacional dalgún Estado, ao que en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ractificados por España, lle sexa de aplicación á libre circulación de traballadoras/es.

Tamén poderá participar calquera que sexa a súa nacionalidade, a /o cónxuxe das persoas de nacionalidade española ou dalgún dos demáis estados membros da Unión Europea, cando así o  prevexa o correspondente tratado e os nacionais dalgún Estado ao que,en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ractificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es, sempre que non estean separadas de dereito así como ás/os descendentes de ámbolos conxuxes de menos de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas.

b) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. No caso de nacionais doutros estados, no estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións propias do posto de traballo, que será xustificada mediante Informe Médico.

e) Coñecemento de lingua galega. De acordo ao establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008: Para darlle cumprimento á normalización do idioma Galego na Administración Pública de Galicia e para garantir o dereito das administradas e dos administrados ao uso do galego nas relacións coa Administración Pública no ámbito da Comunidade Autónoma e a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que determina o artigo 6º.3 da Lei de Normalización Lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galiza incluiráse un exame de galego, salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa vixente.

Polo tanto, quen non acredite o coñecemento do galego mediante a aportación do CELGA, deberá superar unha proba sobre o coñecemento do idioma galego.

 Titulación requerida

Estar en posesión do Certificado de Estudios Primarios, equivalente ou superior e ter o permiso de conducir tipo B para as prazas de Peón-Condutor e Capataz de Incendios.

A praza de Peón-condutor de incendios forestais será desempeñada polo candidato que como Peón obteña a maior puntuación no mesmo.

Titulación específica para o posto

Para a praza de Capataz é requisito imprescindible estar en posesión da titulación de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente. Ademáis do permiso de conducir tipo B.

4- Forma e prazo de presentación de instancias.

4.1– As persoas interesadas que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán facelo constar mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde do Concello de Val do Dubra e que se presentará no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos procedementos que prevé na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Neste último caso deberase remitir copia da solicitude ao Fax 981889100 antes do remate do prazo de presentación de instancias.

As solicitudes presentaránse no prazo de 5 días naturais a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio nun xornal de maior tirada da provincia e no Taboleiro de Anuncios e na Páxina web.

4.2– A solicitude deberá ir acompañada da documentación que acredite o cumprimento dos requisitos e, no seu caso, dos méritos alegados, en orixinal ou en fotocopia cotexada:

  • Fotocopia do D.N.I do interesado.
  • Relación de méritos que se alegan, xunto coa acreditación documental dos mesmo.
  • Titulación académica.
  • Acreditación do coñecemento da lingua galega, de ser o caso.
  • Permiso  de conducir tipo B de ser o caso.

5- Admisión das persoas aspirantes

Rematado o prazo de presentación das instancias, por Resolución de Alcaldía aprobarase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello, outorgando un prazo de 2 días hábiles para correcións ou enmenda de defectos.

De non existir persoas excluídas, aprobarase con carácter definitivo a lista de admitidos.

Transcorrido o prazo de reclamacións, deberá tomarse novo acordo estimándoas ou desestimándoas con publicación da lista definitiva no taboleiro de anuncios do Concello.

6.- Procedemento selectivo

O procedemento de selección é o de concurso-oposición.

As persoas admitidas serán convocadas, en chamamento único, sendo excluídos da oposición os que non comparezan, salvo causa de forza maior debidamente acreditada e libremente apreciada polo tribunal.

Os aspirantes deberán acudir provistos do DNI ou, no seu defecto, pasaporte ou permiso de conducir.

– Proba escrita

De carácter eliminatorio.

Esta proba consistirá en responder un cuestionario tipo test de 20 preguntas, no tempo máximo de 60 minutos.

A proba avaliará os coñecementos relativos os conceptos teóricos en materia de prevención de incendios, as funcións propias de cada posto concreto e coñecementos do territorio. Tomarase como referencia principal o MANUAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALIZA e o específico para PEÓN CONDUTOR (publicados na páxina web oficial da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia).

Corresponderalle ao tribunal determinar a puntuacion exixida para aprobar esta proba, sendo a puntuación máxima outorgada de 6 puntos.

Os resultados publicaránse no taboleiro oficial.

Poderanse formular reclamacións por escrito nos dous días seguintes, ata as 14 horas.

-Proba entrevista:

As persoas que superen a proba escrita pasarán á fase de entrevista, onde se terá en conta a súa experiencia laboral, interese no posto, dispoñibilidade, actitude profesional e capacidade de traballo en equipo, etc. Esta proba celebrarase no lugar e data que se sinale mediante anuncio no taboleiro oficial. A non realización de esta proba será causa de exclusión do proceso selectivo. Valorarase ata 4 puntos como máximo.

 7-Desempates

No caso de que dous ou máis aspirantes empataran nas puntuacións finais, é decir, despois da suma das puntuacións outorgadas na fase da proba escrita e na entrevista, os empates dirimiranse do xeito seguinte:

– Prevalecerá a maior experiencia laboral acreditada relacionada co posto.

8- Aprobados

Unha vez establecida a puntuación final de cada aspirante, elaborarase unha listaxe destes/as que se basea na súa puntuación e por orde decrecente e resultarán aprobados/as os/as que, tendo en conta o número de prazas, obtivesen as notas máis altas. Ditos aspirantes terán que pasar unhas probas físicas e médicas para completar o proceso selectivo. Que consistirán no seguinte:

8.a) Proba Médica

Terá un resultado de apto/non apto. Realizarase os análises e controis establecidos. No caso de resultar non apto, suporá a exclusión inmediata do proceso.

8.b) Proba Física

Terá a cualificación de apto/non apto. O Tribunal no seu momento determinará o tipo de proba a realizar. Recoméndase levar roupa lixeira transpirable. No caso de resultar non apto, suporá a exclusión inmediata do proceso.

No suposto de que os/as seleccionados/as non superen as probas físicas e médicas, convocarase para as devanditas probas ao seguinte da listaxe que obtivera maior puntuación total e así sucesivamente ata cubrir as prazas ofertadas.

9. Tribunal de selección:

 Establecer a composición do tribunal:

            Presidenta: Mª Carmen Noya Iglesias e como suplente José Antonio Noya González.

            Secretaria: Ana Lucía Calviño Canedo e como suplente Jesús Carlos Nieto Vilas

            Vogais:

            –  Alejandro Mariño Picón e como suplente José Manuel Rivas Troiteiro.

            – Mª Inés Iglesias Domínguez e como suplente Mª José Domínguez Iglesias.

            – Sonia Ponte Esturao e como suplente José Ramón Vázquez González.

10. Resolución

 

Concluído o proceso selectivo, o Concello de Val do Dubra publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello, as listaxes das persoas candidatas que se contratarán e as listaxes de  persoas suplentes, coas que se formará unha bolsa de traballo para cubrir as vacantes  que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

11. Documentación

As persoas aspirantes propostas para formalizar o contrato laboral, deberán presentar nun prazo máximo de dous días naturais dende a publicación da lista de candidatos os seguintes documentos:

a) Certificado de titularidade de conta bancaria.

b) Copia da Tarxeta Sanitaria ou número da Seguridade Social.

No caso de que dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior debidamente acreditados, non presentasen a documentación ou da mesma se deducise que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade na súa solicitude de participación. E procederase ao chamamento dos seguintes aspirantes por orde de puntuación.

12. Resolución de incidencias

O Tribunal de selección poderá resolver tódalas dúbidas que se presenten no que non estea previsto nestas bases e adoptar os acordos que resulten procedentes, os cales se publicarán no Taboleiro de Edictos do Concello e, no seu caso, na páxina web do Concello de Val do Dubra.

Val do Dubra, 10 de xullo de 2019.

O alcalde

Noticias Similares

Outono Cultural 2023 R... 2/12 TEATRO E MÚSICA CON PÍSCORE “MOLTO BARROCO” Molto Barroco é, antes que nada, unha reivindicación das composicións musicais barrocas desde o teatro. Píscore Teatro ofrece a posibilidade
NUNCA CAMIÑARAS SOA Val do Dubra, A Baña, Santa Comba, Negreira e Mazaricos conmemoran o 25-N coa marcha “Nunca camiñarás soa” Val do Dubra conmemora o 25N coa marcha NUNCA
VAL DO DUBRA CONTRA A VIO... Val do Dubra contra as violencias. Val do Dubra concentrouse hoxe diante da casa do concello para protestar pola violencia de xénero. No acto participou a veciñanza
Escola Infantil Municipal... NOTA INFORMATIVA Dende o Concello de Val do Dubra queremos informar que apertura do novo curso escolar 2020-2021 da Escola Infantil Municipal de Val do Dubra será
Oferta de emprego: Auxili...
MEDIDAS SANITARIAS COVID-...
DATA EXAMEN PEL E NOMBRAM... DECRETO NOMBRAMENTO TRIBUNAL DATA EXAMEN PEL DEPUTACIÓN – Os aspirantes deberán presentarse o día 21 de abril de 2021 ás 14:30 no Centro de Formación do Concello
PROBAS CELGA CONVOCATORIA DE PROBAS CELGA 2, 3 E 4 datasprobascelga_facebooknovasweb   probascelga_facebook_novasweb
AVISO IMPORTANTE AVISO Este Concello de Val do Dubra ten constancia que nestas últimas semanas hai empresas de fóra ofrecendo, polos domicilios, produtos aparentemente moi baratos. O persoal destas
OBRADOIRO DE EMPREGO “P... OBRADOIRO DE EMPREGO “PROMOCIÓN 2021” Puntuacións definitivas equipo directivo: PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS OBRADOIRO Resultado provisional equipo directivo do obradoiro de promoción 2021: PUNTUACIÓN PROVISIONAIS BAREMACIÓN EQUIPO DIRECTIVO Resultado
CAMBIO DE DIA, HORA E LUG... CAMBIO DE DIA, HORA E LUGAR, BOLSA EMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, C2. Tendo prevista a celebración do primeiro exercicio (fase oposición) da bolsa de emprego da praza de
Campaña de neve 2024 Un ano máis a Deputación da Coruña pon en marcha a Campaña de Neve, na cal ao Concello de VAL DO DUBRA lle corresponden 4 prazas na
O XOGO DE NANO O xogo de Nano O xogo de Nano forma parte dos Nanocontos, creados por Raquel Queizás. Nano é unha ra que crece cos contos que ela mesma inventa.
CLUBE DE DEBATE 23-24 👅 O Concello de Val do Dubra incorpora unha actuvidade máis para as mozas e mozos: O Club de Debate A Lingua. Acaba de poñerse a andar
CAMPAMENTOS DE CONCILIACI...  
DOA SANGUE AGOSTO 22
AXUDAS PERMISOS DE CONDUC... Reanúdase o prazo para solicitar as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C Operación financiada pola Unión Europea PO de Emprego Xuvenil
CAMPAMENTOS DE VERÁN VAL... Abre o prazo de inscrición para os campamentos de verán 2023 Diferentes actividades para este verán, que poderán desfrutar os cativos e as cativas dubresas. Haberá 4
Inicio de actividades dep... Nos próximos días darán comezo as actividades deportivas planificadas para este ano. Farase unha primeira clase introductoria. Acércate para ver de qué vai ou para informarte: Datas
DOA SANGUE NOVEMBRO
CICLO DE CHARLAS XUNTOS N...