BASES CONVOCATORIA PRAZAS C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO E A2 TRABALLADOR/A SOCIAL

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA

 

 

Primeira. Obxecto da convocatoria

 

As presentes bases teñen por obxecto regular os aspectos comúns que rexerán a selección do persoal funcionario interino e laboral temporal para a súa inclusión nas diferentes listas do ANEXO I, e que constitúen a Bolsa de Emprego do Concello de val do Dubra, ós efectos do nomeamento interino ou contratación temporal para a cobertura non permanente das vacantes que se precisen e daqueles postos que permitan cubrir as eventuais necesidades que demande este Concello cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

 

1.- Necesidades do servizo, por incremento temporal e excepcional da carga de traballo, a fin de garantir o seu adecuado funcionamento.

2.- Incapacidade temporal para cubrir baixas por enfermidade.

3.- Permiso por maternidade ou paternidade.

4.- Vacacións ou licenza por asuntos propios.

5.- Excedencias e/ou calquera outra situación administrativa na que quede a praza ou posto baleiro.

 

Segunda. Normativa aplicable

 

A estes procesos seralle de aplicación o establecido na seguinte normativa:

 

 1. a) Persoal Funcionario interino: artigos 8 e 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público; artigo 23 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego de Galicia; artigos 91.2, 100.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local; artigos 128.2 e 136.2 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado por RDL 781/1986, de 18 de abril; disposición adicional primeira do Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, sobre Regras Básicas e Programa Mínimos Locais, e demais disposicións de aplicación; Orden APU/1461/2002, pola que se establecen as normas para a selección e nomeamento de persoal funcionario interino; Lei 53/1984 de 26 de decembro de Incompatibilidades do Persoal ó Servizo das Administracións Públicas.

 

 1. b) Persoal Laboral temporal: artigos 8 e 11 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público; artigo 27 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego de Galicia; artigos 91.2 e 103 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local; artigos 136, 175.3 e 177.2 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado por RDL 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto Lexislativo 1/1995,de 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e demais disposicións de aplicación.

 

Terceira. Ámbito de aplicación

 

É obxecto das presentes bases xerais establecer as regras e criterios que deberán rexer para a selección e cese do persoal non permanente deste Concello de Val do Dubra, así coma a xestión da bolsa de emprego, sendo de aplicación para a selección de persoal funcionario interino e de persoal laboral temporal.

 

Non obstante, cando se trate de persoal contratado ó abeiro de subvencións de carácter finalista recibidas de outra Administración ou Organismo Público, estarase ó disposto nas normas específicas e de obrigado cumprimento que rexan dita subvención, tratándose de respectar no que sexa posible as disposicións contempladas nestas bases.

 

Cuarta. Ámbito funcional

 

A presente convocatoria refírese de forma xenérica ós postos de traballo correspondentes cas categorías profesionais e requisitos mínimos recollidos no Catálogo de Postos deste Concello de Val do Dubra.

 

Quinta. Ámbito temporal

 

1.- A bolsa de emprego terá unha duración de tres anos.

 

A bolsa perderá a súa vixencia cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

 

 1. a) Finalice o prazo de duración.
 2. b) Se constitúa unha nova bolsa cas persoas aspirantes que deriven dun novo proceso selectivo convocado para cubrir prazas de igual categoría e grupo de clasificación con persoal laboral fixo ou funcionario de carreira.
 3. c) Desaparezan as circunstancias que motivaron a cobertura da praza.

 

2.- O número máximo de integrantes por lista limítase a 20 persoas, que se ampliará a 10 máis en caso de contratación de todas as persoas integrantes da bolsa.

 

A estes efectos:

 

 • Para a cobertura de postos reservados ao persoal funcionario, elaborarase unha única bolsa por corpo, escala ou especialidade dentro de cada grupo.
 • Para a cobertura de postos reservados ao persoal laboral elaborarase unha única bolsa por cada categoría.

 

Sexta. Principios de actuación

 

Na selección do persoal integrante das diferentes listas da bolsa de emprego respectaranse os seguintes principios:

 

– Publicidade das convocatorias e dos requisitos para integrar as listas da bolsa.

– Igualdade, de acordo cós requisitos xerais de acceso ao emprego público e os requisitos do posto.

– Mérito e capacidade.

– Transparencia na xestión do proceso.

 

Durante o desempeño temporal do posto será de aplicación a normativa vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo da administración pública.

 

Oitava. Retribucións

 

Ó persoal temporal corresponderanlle as retribucións íntegras do posto de traballo para o que se contratou, de acordo cas cuantías establecidas no anexo de persoal do orzamento municipal vixente en cada momento.

 

Novena. Postos de traballo ofertados

 

1.- A súa denominación e características relaciónanse no ANEXO I.

 

2.-  Están excluídas as contratacións que deriven de proxectos ou programas de colaboración con outras administracións e as subvencionadas con fondos europeos cando nas súas bases se estableza un determinado sistema de selección ou a necesidade de que se oferten a través dos servizos públicos de emprego.

 

3.-  Elaboraranse listas de reserva distintas en función de cada unha das categorías profesionais dos postos de traballo ofertados, de conformidade ca relación de postos de traballo deste Concello.

 

Décima. Requisitos das persoas aspirantes

 

1.- Para ser admitidas na bolsa de emprego, as persoas aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

 

 1. a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 5/2015, de 30 de outubro, do Estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ao emprego público de persoas doutra nacionalidade
 2. b) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa
 3. c) Posuír a titulación requirida no Anexo I para desempeñar o posto de traballo ó que se opta. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberá xustificarse a habilitación mediante un documento que acredite de modo fidedigno a súa homologación
 4. d) Non padecer ningunha enfermidade nin defecto físico ou psíquico incompatible co desempeño das correspondentes funcións
 5. e) Non estar separada do servizo de ningunha Administración pública en virtude dun expediente disciplinario nin atoparse inhabilitada, por sentenza firme, para o exercicio de funcións públicas.

 

2.- Todos os requisitos esixidos no apartado anterior deberán posuílos as persoas aspirantes o día en que remate o prazo para presentar as solicitudes e conservalos, polo menos, ata a data en que se formalice o nomeamento ou a contratación.

 

Décimo primeira. Solicitudes

 

1.- As persoas que desexen formar parte da bolsa de emprego deberán facelo constar mediante unha instancia dirixida ó alcalde-presidente do Concello de Val do Dubra. A instancia conterá, polo menos, os datos persoais do/a solicitante, o seu enderezo e un teléfono para podelo localizar, así como a denominación do posto ofertado, e achegarase a seguinte documentación:

 

– Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade ou da tarxeta acreditativa da súa identidade, expedida polas autoridades competentes no caso de cidadáns comunitarios.

– Fotocopia compulsada da titulación esixida para desempeñar o posto ó que opta.

Xustificante do pagamento da taxa pola participación nas probas selectivas.

Que conforme a ordenanza fiscal nº 1, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos, , artigo 7º é a seguinte:

            Grupo A: 22,24 euros.

            Grupo C: 15,57 euros.

–  Acreditación documental de posuír o título do CELGA ou equivalente, homologado de acordo co grupo de titulación dos postos, segundo o disposto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega, ós efectos da exención da proba de coñecemento da lingua galega.

 

As persoas aspirantes deberán presentar unha instancia por cada un dos postos de traballo solicitados.

 

2.- O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña (BOP).

 

3.- A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro xeral do Concello ou en calquera das formas establecidas no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos deberán entregarse nun sobre aberto para que sexan seladas e datadas polo funcionario/a de Correos antes de seren certificadas.

 

Por razón de urxencia, naqueles casos en que non se presente a solicitude a través do Rexistro xeral do Concello será necesario remitir unha copia da solicitude rexistrada ao enderezo rúa arcai 41, Bembibre 15873 Val do Dubra, por fax ó número 981.88.91.00 ou correo electrónico Concello@valdodubra.gal, e sempre dentro do prazo de presentación de solicitudes.

 

4.- As persoas aspirantes con diversidade funcional deberán achegar o certificado do seu grao de discapacidade e un certificado médico que acredite a súa capacidade para desempeñar o posto de traballo ó que se opta.

 

5.- Para a valoración da fase de concurso as persoas aspirantes deberán presentar, dentro do prazo sinalado na base 19ª desta convocatoria, unha relación numerada dos méritos alegados e a correspondente xustificación documental de cada un deles. Fóra destes prazos non se terán en conta. Así mesmo non se terán en conta as xustificacións documentais incompletas respecto ós datos requiridos no correspondente baremo presentadas fóra do prazo indicado.

 

Décimo segunda. Dereitos de exame

 

Será requisito necesario para participar nas probas selectivas aboar, dentro do prazo de presentación de instancias, os dereitos de exame e os gastos de tramitación que, no seu caso, determine a entidade bancaria, que poderán satisfacerse directamente na Tesourería do Concello, ou ben mediante xiro postal, telegráfico ou transferencia bancaria dirixida ó Concello de Val do Dubra no número de conta ES91 2080 0315 8031 1000 0038 da entidade ABANCA ou ES52 0238 8204 1606 6000 0173 de B Santander, acompañando á instancia o documento acreditativo do pago.

O aspirante, para poder participar na proba selectiva convocada, deberá aboar en concepto de dereitos de exame a cantidade de:

Grupo A: 22,24 euros.

Grupo C: 15,57 euros.

En ningún caso a mera presentación e o pagamento dos dereitos de exame suporá substituír o trámite de presentación en tempo e en forma da solicitude, segundo o disposto na base quinta.

Os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados que sexan excluídos definitivamente da lista de admitidos.

 

Décimo terceira. Admisión de aspirantes

 

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía-Presidencia ditará resolución aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos, expresando as causas de exclusións. Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Val do Dubra e, de forma complementaria, na páxina web do Concello de Val do Dubra (www.valdodubra.gal).

 

A resolución establecerá, a efectos de emenda de defectos ou omisións, e mesmo de reclamacións, un prazo de 3 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación sinalada. Os erros de feito poderán emendarse en calquera momento de oficio ou a pedimento do interesado.

 

Posteriormente, mediante Resolución da Alcaldía-Presidencia, se aprobará a lista definitiva de admitidos e excluídos, se procederá á designación dos membros do tribunal cualificador, e se convocará ós aspirantes admitidos mediante a publicación do correspondente decreto no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e, de forma complementaria, publicarase na páxina web do Concello de Val do Dubra e, de forma complementaria, na páxina web do Concello de Val do Dubra (www.valdodubra.gal).

 

Décimo cuarta. Tribunal cualificador

 

1.- O tribunal cualificador estará integrado por cinco membros titulares e cinco suplentes, que serán designados pola Alcaldía-Presidencia no decreto polo que se aprobe a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas.

 

2.- A composición dos tribunais axustarase ós principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.

 

3.- A pertenza ós órganos de selección será sempre a título individual e non se poderá exercer esta en representación ou por conta de ninguén.

 

4.- Os membros dos órganos de selección deben pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ó exixido para participar no proceso selectivo.

 

5.-  Cada tribunal poderá dispoñer a incorporación de asesores/as especialistas, con voz e sen voto, cando a natureza ou as circunstancias dalgunha das probas o aconselle. Estas asesorías limitaranse a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas.

 

6.- O tribunal non poderá constituirse nin actuar sen a presenza, cando menos, de tres dos seus membros, titulares ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente/a e o secretario/a. De todas as reunións que se celebren o/a secretario/a redactará a correspondente acta.

 

7.- Os membros absteranse de intervir, e comunicarán á autoridade convocante, cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Os aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorran aquelas circunstancias.

 

8.- O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, todas as dúbidas e/ou cuestións que se susciten ó respecto da aplicación e/ou interpretación das normas contidas nestas bases, así como nos supostos non previstos nas mesmas, recabando, no seu caso, a emisión de informe e/ou opinión especializada por parte dos asesores que ó efecto poidan ser requiridos.

 

9.- Os membros concorrentes ás sesións do tribunal, ós efectos de percepción de asistencias, se clasificarán de acordo co disposto no Anexo IV do Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, de indemnizacións por razón do servizo.

 

10.- En todo o non previsto nestas bases, o procedemento de actuación do tribunal axustarase ó establecido na normativa aplicable á formación da vontade dos órganos colexiados, tanto na  Lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, como nas restantes previsións normativas concordantes e/ou substitutivas.

 

Décimo quinta. Sistema de selección

 

O proceso de selección será o de concurso-oposición. Constará dunha primeira fase oposición e dunha segunda fase de concurso. Para acceder á fase de concurso será preciso ter superada previamente a fase de oposición.

 

– PRIMEIRA, FASE DE OPOSICIÓN. De carácter obrigatoria e eliminatoria, sobre coñecementos relacionados co posto de traballo a desempeñar. Constará dun exercicio tipo test e versará sobre o temario correspondente ó posto de traballo ofertado e que se inclúe no Anexo I, así como da proba de coñecemento do idioma galego.

 

Así mesmo poderase incluir unha proba de carácter práctico, obrigatoria e eliminatoria, relacionada cas funcións correspondentes ó posto de traballo a desempeñar. A obrigatoriedade do desenvolvemento desta proba dependerá do posto de traballo a cubrir en cada caso e a esixencia desta ou non se sinalará no Anexo I de relación de postos ofertados.

 

– SEGUNDA, FASE DE CONCURSO. Consistirá na valoración de méritos achegados polas persoas interesadas segundo o seguinte BAREMO:

 

A) Experiencia profesional: Máximo 4 puntos Puntuación
a) Por servizos prestados en calquera Administración Pública en postos de traballo de igual categoría ou grupo de clasificación ó convocado: 0,40 puntos por ano de servizo ou fracción de 6 meses 4,00 puntos
b) Por servizos prestados en calquera Administración Pública en postos de traballo de superior categoría ou grupo de clasificación ó convocado: 0,30 puntos por ano de servizo ou fracción de 6 meses 4,00 puntos
c) Por servizos prestados no sector privado en postos de traballo de igual categoría ou grupo de clasificación ó convocado: 0,20 puntos por ano de servizo ou fracción de 6 meses 3,00 puntos
d) Por servizos prestados no sector privado en postos de traballo de superior categoría ou grupo de clasificación ó convocado: 0,10 puntos por ano de servizo ou fracción de 6 meses 3,00 puntos
e) Por ser beneficiario/a dunha bolsa de práctica laboral na Administración pública relacionada co posto de traballo ofertado: 0,02 puntos por mes de prácticas 1,00 puntos

 

A experiencia profesional e bolsas de práctica laboral na Administración Pública deberá acreditarse mediante unha certificación, expedida pola Administración pública na que se prestou servizo, na que se faga constar o posto de traballo que ocupou, grupo de clasificación, as tarefas realizadas e o cómputo total de días, meses ou anos traballados. Non se terán en conta as fotocopias de contratos de traballo nin a vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. Enténdense por servizos prestados na Administración pública os que derivan dunha contratación laboral, da condición de persoal funcionario de carreira ou interino en calquera das súas modalidades. A experiencia profesional no sector privado acreditarase mediante a presentación da copia ou fotocopia do contrato de traballo e informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, acompañada dunha certificación das tarefas realizadas expedida pola persoa ou entidade empregadora.

 

B) Cursos: Máximo 2 puntos Puntuación máxima
De 100 horas de duración ou máis: 0,40 puntos por curso  

 

2,00 puntos

De entre 60 e 99 horas de duración: 0,30 puntos por curso
De entre 30 e 59 horas de duración: 0,20 puntos por curso
De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso

 

Neste apartado computarase a asistencia a cursos de formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma e da Administración Local, universidades, colexios oficiais ou escolas de Administración Pública directamente relacionados co posto ó que se opta (incluídos os organizados polos sindicatos no marco do acordo nacional de formación continua). A acreditación da formación realizarase mediante achega de copia cotexada do curso ou certificado do mesmo onde conste a entidade convocante, denominación do curso e o número de horas.

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso nin os cursos cunha duración inferior a 10 horas. Tampouco as accións formativas impartidas por entidades privadas nin as xornadas, seminarios, coloquios, charlas ou similares.

 

B) Méritos académicos: Máximo 1 punto Puntuación
Por estar en posesión do título de licenciatura, grao ou equivalente 1,00 puntos
Por estar en posesión do título de diplomatura universitaria ou equivalente 0,70  puntos
Por estar en posesión do título de FP de ciclo superior 0,50  puntos
Por estar en posesión do título de bacharelato, FP de ciclo medio ou equivalente 0,30  puntos
Por estar en posesión do título de ESO ou equivalente 0,20 puntos

 

Todas as titulacións deberán estar expedidas por centros ou entidades homologadas oficialmente. Non se terá en conta a titulación esixida para o posto. A valoración dun título superior exclúe a do inferior. Así mesmo, neste apartado só se terán en conta os títulos académicos directamente relacionados co posto de traballo convocado.

 

B) Superación de probas selectivas: Máximo 1 punto Puntuación
Por acreditar que se superaron todos os exercicios de probas selectivas de carácter eliminatorio convocadas no boletín ou diario oficial por unha Administración pública para acceder a unha praza de persoal funcionario de carreira ou a un posto de traballo laboral fixo de igual categoría, grupo de clasificación e contido profesional que a ofertada: 0,50 puntos por proceso 1,00 puntos
Por acreditar que se superou algún exercicio de probas selectivas de carácter eliminatorio convocadas no boletín ou diario oficial por calquera Administración pública para acceder a unha praza de persoal funcionario de carreira ou a un posto de traballo laboral fixo de igual categoría, grupo de clasificación e contido profesional: 0,10 puntos por proba 1,00 puntos

 

Neste apartado só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha anterioridade non superior a cinco anos á data de publicación da convocatoria, polo que a certificación deberá acreditar esta circunstancia. Ademais, só se computarán os exercicios e prácticos que estean relacionados co posto de traballo ofertado.

 

A puntuación máxima da fase de concurso será de 8 puntos.

 

Décimo sexta. Coñecemento da lingua galega

 

Exercicio de carácter igualmente obrigatorio e non eliminatorio.

 

Consistirá na realización dunha proba escrita de coñecemento do idioma galego, ca tradución dun texto do castelán ó galego durante un tempo máximo de 30 minutos.

 

Cualificarase como apto/non apto

 

Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que acrediten no prazo regulamentario de presentación de instancias, posuír o título do CELGA ou equivalente homologado de acordo co grupo de titulación dos postos, segundo o disposto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega.

 

Décimo sétima. Comezo dos exercicios

 

1.- Á data e a hora en que deberá constituírse cada tribunal e nas que dará comezo do primeiro exercicio das probas selectivas convocadas serán determinadas pola Alcaldía-Presidencia mediante Resolución, xunto ca aprobación da lista definitiva de admitidos/ as e a composición do tribunal, que será exposta no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web www.valdodubra.gal indicada, cando menos con 5 días naturais de antelación.

 

2.- Convocarase ós/ás aspirantes para cada exercicio nun único chamamento e quedarán decaídos no seu dereito quen non compareza a realizalo.

 

3.- Para realizar os exercicios as persoas aspirantes deberán presentarse provistos do DNI ou outro documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal.

 

Décimo oitava. Desenvolvemento dos exercicios

 

1.-  O tribunal poderá requirirlles ós/ás aspirantes en calquera momento que acrediten a súa identidade.

 

2.- Na realización e corrección dos exercicios garantizarase o anonimato e o tribunal poderá empregar os medios que considere oportunos.

 

3.- Despois de concluír cada un dos exercicios o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web, a relación de aspirantes que os superaron, indicando a puntuación obtida. As persoas aspirantes non incluídas na lista terán a consideración de non aptas.

 

4.- A relación de persoas aprobadas en cada exercicio deberá publicarse no taboleiro de anuncios, polo menos con 12 horas de antelación á nova reunión do tribunal cando se trate do mesmo exercicio, e con 24 horas de antelación cando se trate dun novo exercicio. As persoas aspirantes que participen no proceso selectivo poderán levar unha copia do cuestionario de preguntas. As respostas correctas publicaranse en www.valdodubra.gal.

 

5.- Os exercicios terán lugar a porta pechada ca única asistencia de membros do tribunal, dos colaboradores/as designados por estes e dos aspirantes.

 

Décimo novena. Cualificación dos exercicios da oposición

 

1.- O exercicio da fase de oposición tipo test, obrigatorio e eliminatorio, será cualificado entre cero (0) e dez (10) puntos e para aprobalo será necesario obter unha puntuación mínima de cinco (5) puntos.

 

No exercicio tipo test penalizaranse as preguntas mal contestadas, de forma que por cada 3 preguntas incorrectas se descontará unha correcta ou á súa parte proporcional.

 

2.- O tribunal marcará a puntuación (nota de corte) esixida para superar a proba en función da complexidade técnica desta e das peculiaridades propias do posto de traballo ofertado, que no tipo test se corresponderá ademais cun número determinado de respostas acertadas unha vez descontada a penalización por respostas incorrectas. A nota de corte indicada pode ser inferior, igual ou superior ao 50 % do número de preguntas que compoñen o exercicio.

 

Neste tipo de exercicios quedarán automaticamente anulados os exames que conteñan datos que identifiquen o persoal asinante, sinais ou marcas que puidesen romper o anonimato, ademais de aqueles que resulten ilexibles.

 

3.- A proba práctica, no suposto que a a súa realización sexa obrigatoria de acordo co Anexo I, será cualificada entre 0 e 5 puntos e para aprobala será necesario obter unha puntuación mínima de 2,50 puntos.

 

Vixésima. Cualificación da fase de concurso

 

1.- Despois de publicar os resultados da fase de oposición convocaranse, a través da web do Concello, as persoas aspirantes que a superaron, para que presenten no Rexistro xeral da citada administración ou a través de calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da LPACAP, a documentación correspondente á fase de concurso nun prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ó da súa publicación. Para estes efectos so se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente dentro dese prazo.

 

2.- O tribunal cualificador deberá comprobar e valorar os méritos entregados polas persoas interesadas segundo as características do posto ofertado aplicando o baremo que figura nas bases específicas para cada un deles.

 

3.- Unha vez valorados os méritos, o tribunal fará públicas as puntuacións outorgadas no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web www.valdodubra.gal.

 

4.- Contra esta valoración as e os interesados poderán formular alegacións ante o tribunal no prazo de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da devandita publicación.

 

5.- Transcorrido este prazo, o tribunal contestará as alegacións presentadas polas persoas interesadas, aprobará e publicará as puntuacións definitivas da fase de concurso.

 

Vixésima primeira.. Cualificación definitiva

 

            A cualificación dos aspirantes virá determinado pola suma dos puntos obtidos na fase de oposición e de concurso.

 

A orde definitiva dos aspirantes estará determinada pola puntuación final obtida no concurso-oposición.

 

Vixésimo segunda. Aprobación da bolsa de emprego

 

1.- Á proposta do tribunal cualificador, a Alcaldía-Presidencia ditará resolución aprobando a creación da bolsa de emprego cas candidaturas que se indican nas bases específicas para cada un dos postos convocados e por orde de maior a menor puntuación. Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello www.valdodubra.gal, para o coñecemento das persoas interesadas e demais efectos legais.

 

2.- O nomeamento interino ou a contratación de persoal segundo proceda para cada un dos postos de traballo ofertados efectuarase seguindo a orde de puntuación establecida na bolsa de emprego.

 

3.- De producirse empate na puntuación, a orde de desempate será o seguinte:

 

– Puntuación obtida nas probas de oposición.

– Puntuación obtida na experiencia profesional en servizos prestados na administración pública.

– Puntuación obtida na experiencia profesional en servizos prestados no eido privado.

– Puntuación obtida na formación complementaria/específica.

– Por sorteo entre as persoas aspirantes empatadas, que serán convocadas ó efecto.

 

Vixésimo terceira. Funcionamento da bolsa de emprego

 

1.- Cando se deba proceder a unha contratación temporal ou nomeamento ofertaráselle o posto de traballo á primeira persoa aspirante da lista, ó número de teléfono e correo electrónico facilitados polos integrantes da bolsa de emprego no momento de terse presentado ó proceso selectivo para a súa creación. Así, en aras a unha adecuada eficacia deste procedemento, os/as interesados/as deberán comunicar ó Concello, baixo a súa responsabilidade, calquera alteración destes datos de contacto, a efectos do chamamento, que se puideran ter producidos.

 

Realizaranse un máximo de tres avisos, durante ese día e o seguinte, a distintas horas.

 

2.- Daráselle un prazo de 48 horas desde a contestación para que acepte ou renuncie ó posto ofertado. En caso de que non exista resposta ó aviso, sobreenténdese que renuncia ó posto e poderá chamarse á seguinte persoa candidata da lista.

 

De non terse producido ningún tipo de resposta ó dito chamamento (no prazo máximo antedito), aplicaranse ó/á  aspirante os mesmos efectos, en relación ca súa situación na bolsa de emprego, que os previstos para os supostos rexeitamento do chamamento sen alegación e acreditación de causa xustificada; e, polo tanto, nos termos do sinalado a continuación, implicará o seu pase ó último lugar da bolsa.

 

3.- De terse respondido ó dito chamamento, no prazo sinalado, procederase do seguinte xeito, segundo se teña producido á aceptación ou rexeitamento da oferta de nomeamento realizada:

 

3.1.- No suposto de rexeitamento da oferta, o/a interesado/a deberá alegar algunha das causas/situacións xustificadas que continuación se relacionan, dando lugar a conservar a súa posición ordinal dentro da bolsa de traballo. De non ser así, sen ter alegado algunha destas causas (ou téndose alegado, sen acompañarse da posterior xustificación documental no prazo indicado), pasaría ó último lugar da bolsa.

 

As causas/situacións de rexeitamento xustificado serán as seguintes:

 

 1. a) Concorrencia de parto, permiso por nacemento, adopción ou acollemento, permiso de paternidade, risco durante o embarazo, risco durante o período de lactación natural e/ou situacións asimilables, que deberá acreditarse mediante un xustificante do sistema público de saúde ou certificado médico oficial no caso de mutualistas.
 2. b) Estar en situación de incapacidade temporal transitoria por continxencias comúns ou profesionais, acreditado co correspondente parte médico de baixa.
 3. c) Estar en situación de servizo activo noutra Administración pública, acreditado mediante a oportuna certificación de servizos, que inclúa a data de comezo destes.
 4. d) Estar en algunha das situacións de servizos especiais incluídas no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
 5. e) Ter vixente un contrato de traballo cunha empresa/entidade privada, ou exercer como autónomo.
 6. f) Ter que coidar e/ou estar ao cargo dun familiar de ata segundo grao, cando este, por razóns de idade, accidente ou enfermidade non puidera valerse por si mesmo e non desenvolva unha actividade retribuída; ou situacións asimilables enmarcadas dentro do exercicio da conciliación laboral e familiar.

 

3.2.- No suposto de aceptación da oferta, o/a interesado/a deberá tomar posesión, e iniciar a relación de servizo, no prazo fixado ao efecto, previo resolución de nomeamento por parte da Alcaldía; debendo achegar, antes de dito nomeamento, a seguinte documentación:

 

 1. a) Declaración xurada de que segue reunindo todos e cada un dos requisitos esixidos e acreditados no momento de terse presentado ó proceso selectivo para a creación da bolsa de traballo, así como de non estar separado anteriormente do servizo das administracións públicas e non estar incurso incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
 2. b) Número da Seguridade Social e número de conta bancaria.

 

4.- A acumulación, por un mesmo integrante da bolsa de emprego, de dúas situacións de falta de resposta ós chamamentos e/ou rexeitamento inxustificado, dará lugar á súa baixa definitiva na mesma.

 

Igualmente, tamén serán causas de baixa definitiva na bolsa de traballo as seguintes:

 

– Renuncia voluntaria á permanencia na bolsa de traballo.

– Non reunir os requisitos esixidos para o nomeamento (ou terse producido falsidade dos mesmos).

– Non tomar posesión, nin iniciar a relación de servizo, no prazo e/ou datas establecidos ó efecto; agás causa  xustificada e/ou de forza maior alegada ó efecto (e que deberá ser valorada e, de ser o caso, aceptada por parte do órgano convocante e responsable do nomeamento que, neste caso, será a Alcaldía).

– A existencia de expediente disciplinario que conleve a separación do servizo, ou atoparse en situación de inhabilitación absoluta e/ou definitiva para o desempeño de empregos públicos.

– Falecemento, incapacidade permanentemente ou cumprimento da idade ordinaria de xubilación fixada, de ser o caso, en cada momento.

 

En todo caso, a dita baixa definitiva deberá ser acordada, mediante resolución debidamente motivada, por parte da Alcaldía-Presidencia.

 

5.- A documentación xustificativa da existencia de causas/situacións de rexeitamento xustificado  deberá presentarse no prazo de 3 días hábiles contados a partir do día seguinte ó do chamamento polo Concello, comunicado por teléfono, correo electrónico ou calquera outro medio que deixe constancia de que se cumpriu o trámite.

 

A acreditación documental da finalización da causa que xerou a suspensión farase nun prazo non superior ós 15 días hábiles desde o cesamento ou terminación desta e producirá efecto o primeiro día hábil do mes seguinte. No caso de superar este prazo a persoa candidata pasará ó final da bolsa de emprego.

 

6.- Ó cesar na relación de servizo, o/a aspirante retornará á posición ordinal que, en cada momento, e en virtude da puntuación inicialmente acadada no proceso selectivo, lle corresponda dentro da bolsa de emprego.

 

Vixésimo cuarta. Nomeamento

 

O nomeamento do persoal que, conforme ó procedemento sinalado nestas normas, sexa designado para desempeñar un posto de traballo como funcionariado interino ou laboral de carácter temporal realizarase mediante Resolución da Alcaldía-Presidencia.

 

Vixésimo quinta. Cesamento

 

As persoas nomeadas funcionarias interinas por calquera das bolsas de emprego cesarán nos supostos previstos na lexislación vixente sobre o funcionariado. As persoas aspirantes contratadas en réxime laboral rematarán ó finalizar o contrato ou a causa que motivou a súa contratación.

 

Vixésimo sexta. Nomeamentos interinos

 

            Considerando os supostos de nomeamento de funcionarios interinos, previstos no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, poderase recorrer ás listas da bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios interinos en calquera dos casos sinalados neste artigo con respecto a cada un dos postos ofertados, cumprindo cos principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade.

 

Vixésimo oitava. Carácter vinculante das bases

 

            Estas bases vinculan ó Concello de Val do Dubra, ós tribunais cualificadores, ás persoas aspirantes e ás persoas que integren as bolsas de emprego que se constitúan.

 

Vixésimo novena. Incidencias

 

            Os tribunais quedarán facultados para interpretar as bases da convocatoria e para resolver cantas dúbidas e incidencias presente a súa aplicación. Ademais, poderá adoptar os acordos necesarios procurando a boa orde e desenvolvemento do proceso selectivo.

 

Trixésima. Protección de datos

 

As persoas aspirantes, mediante a participación no referido proceso, dan o seu consentimento para que a Administración actuante proceda ao tratamento do seus datos de carácter persoal para o correcto desenvolvemento do proceso selectivo, conforme a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Os datos pasarán a formar parte dun ficheiro xestionado polo departamento de persoal do Concello de Val do Dubra, con sede na rúa Arcai nº 41, BEMBIBRE de 15873 Val do Dubra (A Coruña), onde poderán exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, se é o caso, o de oposición.

 

Trixésimo primeira. Disposición final

 

As bases da convocatoria e os actos administrativos que deriven delas e das actuacións dos tribunais poderán ser impugnados nos casos e na forma establecida pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

 

ANEXO I.- POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS

 

 

PERSOAL FUNCIONARIO: ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, DENOMINACIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL, GRUPO A2

 

1.- Requisitos para desempeñar o posto

 

            Ademais dos requisitos xerais sinalados na base 10ª, as persoas aspirantes a este posto deberán posuír a titulación de diplomado en Traballo Social e/ou Asistencia Social ou grao equivalente.

 

A persoa que resulte seleccionada, con carácter previo á contratación, deberá aportar xustificante acreditativo de carecer de antecedentes de delitos de natureza sexual.

 

2.- Funcións

 

2.1.- Con carácter xeral:

 

 1. a) Responsable do funcionamento do departamento.
 2. b) Dirección e representación técnica da área de servicios sociais.
 3. c) Articular as relacións do centro co exterior.
 4. d) Coordinación das unidades de traballo social do centro e deseño, planificación e avaliación dos programas e proxectos que se van desenvolver.
 5. e) Elaboración da memoria anual de actividades do departamento.
 6. f) Definición da tarefa e funcións dos distintos profesionais.
 7. g) Elaboración dos instrumentos de sistematización de información (soporte documental)
 8. h) Supervisión e apoio ós profesionais dos distintos programas.
 9. i) Xestionar os recursos necesarios para o desenvolvemento dos distintos programas.
 10. j) Avaliación da xestión económica dos concertos e recursos municipais

 

2.2.- En relación ca familia e convivencia:

 

 1. a) Prevención e inserción social.
 2. b) Atención e canalización das demandas da zona de actuación hacia os recursos apropiados.
 3. c) Valoración da demanda individual ou colectiva.
 4. d) Coñecemento e estudio das necesidades existentes, se é o caso, na zona de actuación.
 5. e) Xestión de recursos e prestacións.
 6. f) Seguimento das intervencións realizadas.
 7. g) Avaliación das necesidades globais da zona en relación cas prestacións que se xestionan
 8. h) Apoio e seguimento de casos nos distintos programas de intervención.
 9. i) Deseño e execución de proxectos e actividades de intervención familiar.
 10. j) Visitas domiciliarias de comprobación, seguimento e apoio.
 11. k) Emisión de informes sociais, individuais ou colectivos.

 

3.- Exercicios da fase de oposición

 

– PRIMEIRO EXERCICIO: De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en respostar por escrito a 60 preguntas tipo test con catro respostas alternativas propostas polo Tribunal e correspondentes ó contido do temario. O tempo máximo de realización será de 80 minutos.

 

– SEGUNDO EXERCICIO: De carácter obrigatorio e non eliminatorio. Consistirá na tradución directa ó galego, sen axuda do diccionario, dun texto en castelán elixido polo Tribunal nun tempo máximo de 30 minutos. Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que acrediten no prazo regulamentario de presentación de instancias, posuír o título do CELGA 4 ou equivalente.

 

Non se esixe a realización de proba pŕactica.

 

4.- Temario

 

Parte xeral

 

1.- A Constitución Española de 1.978. Estructura e contido. Principios xerais. Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

2.- O municipio. O termo municipal. A poboación. Réxime de organización e funcionamento. As competencias municipais. Dereitos e deberes dos veciños.

3.- O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Requisitos dos actos administrativos. Motivación e forma. Eficacia dos actos administrativos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

4.- O procedemento administrativo. Principios xerais. Fases do procedemento: iniciación, ordenación, instrucción e finalización. A obriga de resolver. A falta de resolución expresa: O réxime do silencio administrativo. Os recursos administrativos.

5.- A potestade regulamentaria das entidades locais: Regulamentos e ordenanzas. Procedemento de elaboración e aprobación. Os bandos.

6.- A Lei de Protección de datos de carácter persoal: principios de protección de datos e dereitos das persoas.

 

Parte específica

 

1.- A Lei 13/2008, de 03 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. Estrutura. Niveis de atención. Servizos Sociais Comunitarios Básicos. Servizos Sociais Comunitarios Específicos. Servizos Sociais Especializados. Equipo profesional de Servizos Sociais.

2.- O Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os  Servizos Sociais Comunitarios e o seu financiamento. Conceptos xerais.

3.- A Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promición da Autonomía Persoal. Sistema Galego de Atención á Dependencia. Requisitos xerais para o acceso ás prestacións e incompatibilidades, valoración e recoñecemento da situación de dependencia nos supostos de emerxencia social e nos menores de 3 anos. PIA.

4.- La Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión Social de Galicia. Obxecto e naturaleza. Tipoloxía das axudas. Renda de Inclusión Social de Galicia (Lei 10/2013, de 27 de novembro).

5.- Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar de Galicia.

6.- Procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia (Decreto 15/2010, de 04 de febreiro, e Orde de 02 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 04 de febreiro, e as súas modificacións).

7.- Orde de 01 de abril de 2013, pola que se aproba o modelo de informe social unificado para a área de dependencia, discapacidade e mpromoción da autonomía persoal e se aproba a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

8.- Servizos e prestacións do Sistema de Atención á Dependencia.

9.- Deontoloxía do Traballo Social. Código ético.

10.- Metodoloxía do Traballo Social. Concepto e fases do método básico.

11.- O Traballador/a Social na Planificación. Elaboración de Programas e Proxectos Sociais.

12.- Ferramentas informáticas para o Traballador/a Social: SIUSS, SIGAD e MATIASS. Concepto e finalidade.

 

 

PERSOAL FUNCIONARIO: ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GRUPO C2

 

1.- Requisitos para desempeñar o posto

 

            Ademais dos requisitos xerais sinalados na base 10ª, as persoas aspirantes a este posto deberán posuír a titulación de graduado en ESO ou equivalente.

 

2.- Funcións

 

 1. a) Recibir, rexistrar, clasificar e ordear tódala documentación que entra no seu negociado.
 2. b) Atender ó teléfono e ó público en xeral, informándoo sobre os trámites a seguir nas súas solicitudes.
 3. c) Auxiliar en tareas de mecanografía ou tramitación de textos e documentos.
 4. d) Cumprimentar os oficios ou impresos estandarizados que se lle soliciten.
 5. e) Responsabilizarse da clasificación e arquivo dos expedientes e documentos do seu negociado.
 6. f) Responsabilizarse do control e reposición do material de oficina.
 7. g) Efectuar alguns recados, xestións sinxelas e pequenas compras que se lle encomenden.
 8. h) Colaborar co xefe de grupo na confección e tramitación xeral dos expedientes.
 9. i) Coñecer e substituir no momento que sexe mester a calquera outro auxiliar administrativo na súa sección.
 10. j) Xestionar os expedientes da oficina de Urbanismo, incluídos os de disciplina urbanística e limpeza de fincas.
 11. k) Rexistrar as facturas e a súa incorporación a soporte informático. Realizar apuntes contables.
 12. l) Xestionar expedientes relativos a altas, baixcas e modificacións de conexión ó servizo de auga potable.
 13. m) Colaborar co departamento de Servizos Sociais na xestión dos expedientes propios de este.
 14. n) Realizar calquera outra tarea propia da súa categoría e que lle encomende a Alcaldía ou a Secretaría-Intervención.

 

3.- Exercicios da fase de oposición.

 

– PRIMEIRO EXERCICIO: De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en respostar por escrito a 30 preguntas tipo test con catro respostas alternativas propostas polo Tribunal e correspondentes ó contido do temario. O tempo máximo de realización será de 45 minutos.

 

– SEGUNDO EXERCICIO: De carácter obrigatorio e non eliminatorio. Consistirá na tradución directa ó galego, sen axuda do diccionario, dun texto en castelán elixido polo Tribunal nun tempo máximo de 30 minutos. Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que acrediten no prazo regulamentario de presentación de instancias, posuír o título do CELGA 2 ou equivalente.

 

Non se esixe a realización de proba pŕactica.

 

4.- Temario.

 

1.- A Constitución Española de 1.978. Estructura e contido. Principios xerais. Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

2.- A organización territorial do Estado na Constitución. Principios xerais. A coroa. As Cortes Xerais. As Comunidades Autónomas. A Administración Local.

3.- O municipio. O termo municipal. A poboación. Réxime de organización e funcionamento. As competencias municipais. Dereitos e deberes dos veciños.

4.- O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Requisitos dos actos administrativos. Motivación e forma. Eficacia dos actos administrativos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

5.- O procedemento administrativo. Principios xerais. Fases do procedemento: iniciación, ordenación, instrucción e finalización. A obriga de resolver. A falta de resolución expresa: O réxime do silencio administrativo.

6.- A revisión dos actos administrativos. Os recursos administrativos.

7.- Os contratos do sector público. Tipos de contratos. Órganos de contratación. Preparación dos contratos. Selección do contratista e adxudicación dos contratos.

8.- Persoal ó servicio das Entidades Locais. Clasificación. Situacións administrativas. Dereitos e deberes. Réxime disciplinario.

9.- As facendas locais. Os tributos locais: Principios xerais. Clases. As Ordenanzas Fiscais. O orzamento xeral das Entidades Locais:principios e documentos de que constan. Aprobación do orzamento. Modificacións orzamentarias. Liquidación do orzamento.

10.- As licencias urbanísticas. Actos suxeitos a licencia. Procedemento de concesión de licencias. As infraccións urbanísticas. Protección da legalidade urbanística. A declaración de ruina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUDE DA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE VAL DO DUBRA

 

POSTO SOLICITADO

 
 

DATOS PERSOAIS

 

APELIDOS:

 

NOME:

 

 

 

DNI:

 

ENDEREZO:

 

DATA NACEMENTO:

 

LOCALIDADE:

 

PROVINCIA:

 

CÓDIGO POSTAL:

 

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

 

TFNO:

 

TFNO MÓVIL:

 

TÍTULO ESIXIDO NA CONVOCATORIA

A persoa que asina SOLICITA a admisión no proceso selectivo ó que se refire a presente solicitude e DECLARA que son certos os datos consignados na mesma e que reúne os requisitos xerais esixidos para acceder á bolsa de emprego convocada e os específicos do posto ó que opta. Ademais comprométese a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.

Acompaña á presente solicitude:

– Fotocopia compulsada do DNI ou da tarxeta acreditativa da súa identidade.

– Fotocopia compulsada da titulación esixida para desempeñar o posto ó que opta.

– Fotocopia compulsada do CELGA ou equivalente.

Xustificante do pagamento dos dereitos de exame.

 

Val do Dubra, a …………….. de ………………………………………. de 2019.

 

 

 

Asdo: O/a solicitante

 

 

 

 

 

 1. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VAL DO DUBRA

 

 

Noticias Similares

VAL DO DUBRA CONTRA A VIO... Val do Dubra contra as violencias. Val do Dubra concentrouse hoxe diante da casa do concello para protestar pola violencia de xénero. No acto participou a veciñanza
LOCAIS E MESAS ELECTORAIS...
Visita ás instalacións ... O alcalde de Val do Dubra, Diego Luis Mendez Díaz e o concelleiro de sanidade, Iván Barcia Fernández, achegáronse hoxe ata Cernadas para participar nunha visita ao
CURSOS CELGA RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe
CICLO DE CHARLAS XUNTOS N... FORMULARIO INSCRICION AGADEA-VALDODUBRA
Urbanización rúa Corred... PROXECTO DE REMATE DA URBANIZACIÓN DA RÚA CORREDOIRA    
LIBERDADE DE SER E SENTIR
ANUNCIO EXPOSICION PUBLIC...
III Torneo de fútbol de ... O próximo sábado 16 de setembro do 2023 ás 18:00 celébrase no campo de fútbol da Telleira o III Torneo de fútbol de Veteranos de Val do
RESULTADO DA PROBA ESCRIT...
VOLUNTARIADO SENIOR O CONCELLO DE VAL DO DUBRA PRECISA OITO PERSOAS VOLUNTARIAS PARA PARTICIPAR NO PROXECTO DE VOLUNTARIADO SENIOR «DESCUBRINDO O ENVELLECEMENTO DO DUBRA» PERFIL DO VOLUNTARIADO: – Ter
PRAZO MATRÍCULA ESCOLA I... SOLICITUDE PRAZA 2020-2021 – galego.pdf SOLICITUD PLAZA 2020-2021 – castellano FICHA DOMICILIACION BANCARIA galego FICHA DOMICILIACION BANCARIA castellano TRÁMITE DENDE A SEDE ELECTRÓNICA
ENTRADAS PARA IR VER O PA... ENTRADAS PARA IR VER O PARTIDO ENTRE O DEPORTIVO DE A CORUÑA E O AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN A Deputación cede entradas gratuitas, aos nenos/as con pais/nais empadroados
CANCELADA ACTUACIÓN DE ... Debido ao  aumento de casos positivos por Covid-19 que están xurdindo no noso Concello nos últimos días, decídese cancelar as actuacións programadas para estas datas, comezando pola do próximo sábado día dous de
CHARLA INFORMATIVA SOBRE ... As novas tecnoloxías, xa están en funcionamento. Se queres realizar todos os teus trámites administrativos relacionados coas distintas administracións sen ter que moverte da casa, anótate na
REAPERTURA PRAZOS ESCOLA... REAPERTURA DOS PRAZOS DE RENOVACIÓN E PRESCRICIÓN PARA O CURSO 2020-2021 DA  ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VAL DO DUBRA. – DO 20 DE MAIO DE 2020 ATA
Coñece a túa sede elect...     Coñece a túa sede electrónica O vindeiro día 3 de marzo dende as 9 da maña poderás pasar pola casa do concello para recibir información
COMPOSTELA RUPESTRE Compostela Rupestre («Onde as rochas falan») Versión extendida en galego: Versión curta: Versión extendida en castelán: Versión extendida en inglés: Mais información: https://compostelarupestre.gal/    
BASES PARA A PROVISIÓN E... BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN CAPATAZ, UN PEÓN-CONDUTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA
TALENTIA SUMMIT 19 O próximo luns 21 de outubro de 2019 comeza Talentia Summit ’19 cunha duración de tres días consecutivos. Este evento persegue tres grandes obxectivos para esta nova
CONCILIA NADAL
PUNTUACIÓN BOLSA DE TRAB... LISTA COA PUNTUACIÓN DOS ASPIRANTES QUE SUPERARON A PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN PUNTUACIÓN ACADADA SUPERANDO NOTA DE CORTE LARA CABALEIRO RODRIGUEZ: 11 Puntos MÓNICA CANEDO JANEIRO:
Escola Infantil Municipal... NOTA INFORMATIVA Dende o Concello de Val do Dubra queremos informar que apertura do novo curso escolar 2020-2021 da Escola Infantil Municipal de Val do Dubra será
Lista de persoas aprobada... Lista definitiva de persoas aprobadas na proba 1 que pasan á seguinte fase para o posto de Auxiliar Administrativo, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Auxiliar,
BRAVAS BRAVAS LUGAR: Auditorio municipal. HORA: 20:30 DATA: Sábado 20 de novembro III Premio Luísa Villalta da Deputación de Coruña Isabel Risco protagoniza Bravas, o seu segundo espectáculo
CURSOS CRUZ VERMELLA CURSOS CRUZ VERMELLA A Cruz Vermella ofrece en aberto os seguintes cursos en liña para todos/as vos: Coronavirus: coñecementos básicos e medidas de prevención Neste curso saberás
MERCA NO TEU CONCELLO MERCA NO TEU CONCELLO GAÑADORA DO SORTEO DO MES DE NOVEMBRO DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN MERCA NO TEU CONCELLO. A gañadora do sorteo celebrado entre todas as
P.A.C.E.S. VAL DO DUBRA PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE DO CONCELLO DE VAL DO DUBRA. O concello de Val do Dubra obtén a cantidade de 4000€
«Growth, Equal opportuni... Participación Concello no proxecto «Growth, Equal opportunities and Migration». Participation: The Town Twinning Project “Growth, Equal Opportunities and Migration”, promoted by the Municipality of Antillo (Italy), it
RESULTADO CONCURSO POSTAI... O DÍA 21/12/2019 FARASE ENTREGA DOS PREMIOS ÁS 12.00 HORAS NO SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO. Prema na seguinte ligazón.acta postais nadal
TABÚ TABÚ Domingo 21 de marzo, ás 18:00 horas no Auditorio Municiapal Xénero: Teatro. Público: Xuvenil-Adulto (+13). Duración: 90 minutos. Narración oral e creación: Carmen Conde. Música en
Liña de bus Estase intentando crear para Xaneiro do 2019 a liña de bus de funcionarios e calquera outra persoa interesada, xa existentes cara outras vilas/cidades galegas, Carballo - Val
CONCURSO “CREA NA CASA... CONCURSO “CREA NA CASA” A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia convoca o concurso “Crea na casa” que se desenvolverá a través
PECHE DA PISCINA MUNICIPA...
APRENDEMOS NA CASA APRENDEMOS NA CASA O Ministerio de Educación e FP e RTVE lanzan “Aprendemos en casa” para facilitar a aprendizaxe de todo o alumnado durante a suspensión de
APERTURA PISCINA 2022
Deliver Order Japanese Br... If you are looking for an Asian star of the event, then you will see that a -mail order star of the wedding can be extremely helpful.
ARTESACÍA: «CHOLA, A IT... ARTESACÍA: «CHOLA, A IT GIRL» DATA: Sábado 26 de novembro. HORA: 22 h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Adulto. SINOPSE: Chola, mecánica de coches, blogueira e youtuber galega é
RESULTADOS DEFINITIVA DA ...
EBIBLIODACORUNA EBIBLIODACORUNA é a plataforma  gratuita de préstamo dixital de libros, películas, audiolibros, e outros contidos dixitais das máis variadas temáticas, que a Deputación da Coruña pon en servizo
Axudas á mocidade para a... Axudas á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axuda á mocidade para
PEL: LISTADO DE ADMITIDOS... LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PARA FACER AS PROBAS: DECRETO LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PEL   PEL: LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONAIS LISTADO ADMITIDOS E EXCLUIDOS PROVISIONALES
BAREMACIÓN PROVISIONAL F...   Prema na seguinte ligazón. anuncio puntuación provisional concurso_signed
ITV TRACTORES 2022 LUGAR: Campo de fútbol A Tilleira DATAS: Do 19 ao 23 de Setembro, en horario de 9:00 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 horas. Excepto o
COMPOSTAXE DOMÉSTICO PROGRAMA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICO O Concello de Val do Dubra solicitua adherirse ao Programa de Compostaxe Doméstico de Sogama, mediante o cal xa foron suministrados 50 composteiros
LISTAS CANDIDATOS A XURAD...   BANDO JOSÉ MANUEL VARELA FERREIRO, ALCALDE DO CONCELLO DE VAL DO DUBRA. FAI SABER: a Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, do 22 de maio,
BON APPETIT Sábado 24 de setembro ás 19:00 horas no Auditorio Municipal. Compañía: Teatro Ghazafelhos Título do espectáculo: Bon Appetit Xénero: Teatro de actor Autor/a: Pepablo Patinho Duración: 60
Lista provisional puntuac... LISTA PROVISIONAL FASE OPOSICIÓN DA BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 CONCELLO DE VAL DO DUBRA.     PUNTUACIÓN ACADADA SUPERANDO A
DOA SANGUE MAIO 23
SAN XOÁN 22 BANDO CACHARELA 2022 Comunicación previa cachalera de San Xoán en terreos privados 2022  
BONO ENERXIA PROGRAMA BONO ENERXIA PEME E COMERCIO Subvencións para proxectos de mellora enerxética en pemes e autónomos dos sectores máis afectados polas restriccións da pandemia. Orzamento: Apoios de
AXUDAS COMEDOR ESCOLAR AXUDAS DO COMEDOR ESCOLAR A partir do día 31 de marzo e ata o vindeiro día 6 de abril, permanecerá aberto o prazo para solicitar as axudas
OS BOLECHAS Aprazado ata novo aviso dada a situación actual do COVID-19
BASES REGULADORAS DO PROC...
8 M
PROGRAMACIÓN LETRAS GALE... PROGRAMACIÓN LETRAS GALEGAS 2021 A Real Academia Galega (RAG) acordou dedicar as Letras Galegas deste ano 2021 a escritora, poeta, tradutora, editora e profesora de galego  Xela
CORREXIR IMPACTOS PAISAX... AXUDAS PARA CORREXIR IMPACTOS PAISAXÍSTICOS Orde de axudas destinadas a correxir os impactos paisaxísticos nas vivendas galegas Destinatarios: particulares e comunidades Axuda: ata o 70% cun máximo de
PANDEMIA CORONAVIRUS PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) Ante o comunicado da Xunta de Galicia o concello de Val do Dubra adopta as seguintes medidas:
O MAGO TETO AS NOSAS LETRAS Sábado 17 de outubro ás 21:00, espectáculo de maxia co mago Teto Auditorio Municipal. Maiores de 5 anos Ficha artística Elenco: Duración: 55 min
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20... O próximo mes comezan as actividades deportivas no pavillón municipal de Val do Dubra. Podes preinscribirte a partir do próximo martes 2 de outubro para que te
BASES PARA A SELECCION AL... O obradoiro de emprego «OBRADOIRO XÓVENES2019» é un programa de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil
TRÍO DETRÉS SÁBADO, DIA 10 DE SETEMBRO, ÁS 18 HORAS, AUDITORIO MUNICIPAL   Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto son Trío Detrés, unha nova formación cómica que pretende
LISTADO DEFINITIVO BOLSA ... Prema na seguinte ligazón: decreto aprobacion bolsa de emprego
CAMBIO HORA Y LUGAR 1º E... Mediante resolución da alcaldía de data 6 de setembro de 2019, adoptouse a resolución seguinte: (…)»ASUNTO: CORRECIÓN DO PUNTO TERCEIRO DA HORA E LUGAR DO PRIMEIRO EXERCICIO
BRIGADA INCENDIOS BASES QUE HAN DE REXER A PROVISIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUCTOR E TRES PEÓNS FORESTAIS PARA A CREACIÓN DUNHA
Prohibición de uso do ap... Tendo en conta que se vai levar a cabo a terceira concentración de motoclub de Val do Dubra, que terá lugar o vindeiro sábado 2 de setembro
ESPAZO DE AUTORREPARACIÓ... “CREACIÓN DUN ESPAZO DE AUTORREPARACIÓNE INTERCAMBIO DE OBXECTOS E UTENSILIOS DIVERSOS NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA” O Concello de Val do Dubra implantará no municipio un
PUNTUACIÓN DEFINITIVA PR... ACTA FINAL 
AXUDAS PERMISOS DE CONDUC... Reanúdase o prazo para solicitar as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C Operación financiada pola Unión Europea PO de Emprego Xuvenil
IMSERSO VIAXES IMSERSO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  está aberto ata o día 30 de xullo. LUGAR E FORMA DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES: Formalizarase no modelo que figura como
ACTIVIDADES ESENCIAIS LISTADO DE ACTIVIDADES ESENCIAIS   Segundo o Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras
OFERTA EMPREGO OFERTA DE EMPREGO SAF – MOI URXENTE OFERTA DE EMPREGO: AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO LUGAR DE TRABALLO: CONCELLO DE VAL DO DUBRA IDADE: INDIFERENTE DESCRICIÓN DA
Val do Dubra pola Igualda...
OBRA: QUEN TEN CÚ, TEN M... QUEN TEN CÚ, TEN MEDO! DATA: Sábado 22 de outubro. HORA: 19:00 h. LUGAR: Auditorio municipal. PÚBLICO: Familiar a partir de 6 anos. SINOPSE: Espectáculo de teatro infantil
PUNTUACIÓN DEFINITIVAS A...   Para ver as puntuacións definitivas dos seleccionados preman na seguinte ligazón. LISTADOS DEFINITIVOS ALUMNOS OBRADOIRO
CAMPAMENTOS DE VERÁN CAMPAMENTOS DE VERÁN 2020 CONCELLO VAL DO DUBRA IDADE: de 3 a 12 anos MESES DE XULLO E AGOSTO. HORARIO CAMPAMENTO DE 10:00 A 14:00 HORAS PRAZO
DOA SANGUE  
PUNTO LIMPO MÓBIL IMPLANTACIÓN DUN PUNTO LIMPO MÓBIL PARA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE VAL DO DUBRA E TRAZO. Os concellos de Val do Dubra e Trazo contan con dous puntos limpos móbiles para prestar
Glucose Baby That means &... The Glucose Baby, is not only an alternative term for that baby nevertheless a unique notion. In fact , glucose babies happen to be unique persons, with
ESCOLA DE MÚSICA DE VAL ... ESCOLA DE MÚSICA DE VAL DO DUBRA Aberto o prazo de preinscrición para a Escola Municipal de Música de Val do Dubra. As persoas interesadas poden facer
APROL RURAL PUNTUACIÓN PROVISIONAL APROL 2021 DE TRACTORISTA E 2 PEÓNS FORESTAIS: ACTAS PUNTUACION PROVISIONAL FASE CONCURSO-OPOSICION APROL DATA EXAME E NOMBRAMENTO TRIBUNAL: DECRETO NOMBRAMIENTO TRIBUNAL (1) BASES APROL
RUTA DO ROMÁNICO Ruta do Románico Os concellos de Val do Dubra, Negreira e A Baña organizan, coa colaboración da Deputación da Coruña, a Ruta do Románico de Barcala e
TORNEO TENIS DE MESA A AGRUPACIÓN DEPORTIVA DUBRATAMBRE de tenis de mesa organiza un torneo de Nadal o vindeiro día 4 de xaneiro de 2020. no cal colabora o concello de Val
ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA REALIZAR NA CASA ACTIVIDADES DIVERSAS PEQUEOCIO: Páxina web con multitude de actividades para os máis pequenos e pequenas da casa. Conta con manualidades, xogos, contos,
CONCURSO DE DEBUXO CONCURSO DE DEBUXO “VAL DO DUBRA NA CASA” Co obxecto de fomentar a expresión artística, a creatividade  e animar aos rapaces do Concello durante esta situación de
Plan de actuacións de lo... Plan de actuacións de loita contra as enfermidades do castiñeiro no 2020     O modelo de solicitude, así como o Plan de actuacións, tamén poden descargarse
EXHIBICIÓN PATINAXE  
Festexando polas parroqui... Presentamos o 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 🎶 Desde o Concello de Val do Dubra colaboramos coas comisións de festas co fin de poñer en valor as celebracións
DOA SANGUE DOA SANGUE Luns, 12 de abril UNIDADE MÓBIL DIANTE DO CONCELLO 10:00 a 14:30 e 16:00 a 21:00 horas Nos seguintes enlaces encontrará información sobre a doazón
Imposto sobre Vehículos ... Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica» (IVTM) O Concello de Val do Dubra informa de que os Servizos Tributarios da Deputación Provincial da Coruña    vén de
PAPÁ NOEL Debido ao incremento da incidencia Covid-19 que estamos a sufrir, por motivos de seguridade para a veciñanza cancélanse as actividades de Papá Noel programadas para o próximo
CICLO DE CHARLAS XUNTOS N...
CAMPAÑA #aculturasegue CAMPAÑA #aculturasegue A Xunta propón unha programación de lecer cultural para toda a familia no eido dixital coa campaña #aculturasegue. A Xunta de Galicia, a través de
LISTADO PROVISIONAL FASE ... LISTADO PROVIISIONAL FASE DE CONCURSO_signed
ALERTA LARANXA POR VENTO ALERTA LARANXA POR VENTO (NOTA DA AXEGA-112 GALICIA) Desde: 20 Decembro, 2019 – 15:00 A Xunta activa a alerta LARANXA EN TODA A COMUNIDADE por ventos moi fortes, que
CONVOCATORIA DE AXUDAS PA... Un vez publicadas no BOP nº 244 do martes 24 de decembro de 2019, as Bases Xerais reguladoras da convocatoria anual de axudas para o ensino do
SERVIZO MADRUGADORES
I CONCURSO INFANTIL DE PO... Descargar as Bases Nadal Dubra Descargar ficha de inscripcion Postais Nadal
RESULTADO PROBA TEÓRICA ... RESULTADO PROBA TEÓRICA DA BRIGADA DE INCENDIOS   ACTAS
PLAN ESTATAL VIVENDA. (PE... Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021i Obxecto Fomento da construción de vivendas para persoas maiores